16 kwietnia 2020

Tarcza Antykryzysowa 1.1.

Uchwalony pakiet ustaw określany zbiorczo jako Tarcza Antykryzysowa, który wszedł w życie z początkiem kwietnia, procedowany w błyskawicznym tempie i przy ograniczonych konsultacjach z organizacjami społecznymi, wprowadził wiele rozwiązań prawnych mających godzić interes publiczny z interesem przedsiębiorców. Wdrożone zmiany po części spełniają oczekiwania przedstawicieli biznesu, jednakże do osiągniecia satysfakcjonującego i skutecznego poziomu wsparcia dla gospodarki jeszcze długa droga najeżona wszelkimi przeszkodami natury prawnej, społecznej, ekonomicznej , a w szczególności finansowej. Obecnie po przeprocesowaniu przez wszystkie czytanie w Sejmie, projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, określany dla rozróżnienia w stosunku do wdrożonych już rozwiązań, Tarczą Antykryzysową 1.1. został przekazany do Senatu. Projektowe przepisy stanowią w głównej mierze uściślenie, rozszerzenie wprowadzonych elementów Tarczy 1.0, bądź w pewnej części uzupełniają luki powstały w ostatecznym brzmieniu uchwalonego pakietu ustaw. Tarczą finansową da polskiego biznesu ma być w założeniu strony rządowej projekt, którego analizę prowadzono w Sejmie równocześnie z rozwiązaniami dopełniającymi pierwszy pakiet zmian w systemie prawnym.

Skierowana do Senatu Tarcza 1.1. przewiduje:

  • W zakresie zwolnień ze składek do ZUS – rozszerzenie na przedsiębiorców zatrudniających do 49 pracowników, ale tylko dla 9 pracowników,
  • Możliwość redukcji czasu pracy pracownika również poniżej granicy – 20%,
  • Możliwość trzykrotnego przyznania świadczeń postojowych zamiast jednorazowej pomocy,
  • Dalsze uelastycznienie warunków pracy – możliwość zobowiązania pracownika do pozostawania poza zwykłymi godzinami pracy w stanie gotowości do wykonywania pracy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także ograniczania czasu przeznaczonego na odpoczynek,
  • Zawieszenie biegu terminu na składanie wniosków o upadłość w przypadku niewypłacalności przedsiębiorstwa,
  • Środki przeznaczone na walkę z epidemią, otrzymane przez zakłady opieki zdrowotnej, nie będą mogły zostać poddane egzekucji sądowej i administracyjnej,
  • Możliwość zmiany warunków komercyjnego kredytu bankowego niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa,
  • przesyłka listowa rejestrowana będzie mogła być doręczona do skrzynki bez konieczności składania wniosku na poczcie, a kurierzy nie będą potrzebowali potwierdzenia odbioru przesyłki,
  • Tradycyjna forma papierowa korespondencji ma zostać przekształcona w elektroniczną i w takiej postaci ma być dostarczana.

Zachęcamy do zapoznania się z infografiką w tym temacie – Tarcza Antykryzysowa 1.1.

Aktualności