Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami

Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami powstał w 2003 roku (pod nazwą Polskiego Związku Windykacji) w celu reprezentowania i obrony interesów działających w Polsce firm windykacyjnych, podmiotów zajmujących się obrotem wierzytelnościami, wywiadem gospodarczym oraz faktoringiem.

W chwili obecnej Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami zrzesza ponad 70 podmiotów działających na terenie całej Polski. Oprócz członków zwyczajnych będących przedstawicielami branży, Związek stowarzysza również członków wspierających, niezwiązanych bezpośrednio z branżą.

Zarząd Związku ściśle współpracuje z organizacjami pracodawców, związkami branżowymi i mediami. Celem tego współdziałania jest zwrócenie uwagi na konieczność weryfikacji wielu istniejących zapisów prawnych utrudniających m.in. prowadzenie działań windykacyjnych w Polsce, a także współuczestniczenie w przygotowywaniu projektów aktów normatywnych dotyczących branży. Dążeniem władz organizacji jest także upowszechnianie wiedzy w zakresie szeroko pojętej działalności zarządzania wierzytelnościami.

Od 2008 roku Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami jest członkiem FENCA. Uczestnictwo w Federation of European National Collection Associations umożliwia wymianę doświadczeń z partnerskimi organizacjami branżowymi działającymi w Europie.

Misja Związku

Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami jest organizacją mającą na celu zintegrowanie środowiska oraz reprezentowanie i obronę interesów branży zarządzania wierzytelnościami.

Członkostwo w Polskim Związku Zarządzania Wierzytelnościami wiąże się z prestiżem, a coroczna rekomendacja stanowi autoryzację firmy jako rzetelnego partnera biznesowego, działającego zgodnie z kanonem najlepszych praktyk.

Zarząd Związku
Piotr Badowski
Prezes Zarządu

EULEO Sp. z o.o. sp. k.
Rafał Hermański
Członek Zarządu
sprawy finansowe
organizacja konferencji
Inkaso Hermański
Radosław Cieciórski
Członek Zarządu
monitoring legislacji
Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych
Rada Związku
Andrzej Mańkowski
Przewodniczący Rady Związku
AVS Polska Sp. z o.o.
Hubert Czapiński
Zastępca Przewodniczącego Rady Związku
DEBTUS
Filip Bargiełowski
Sekretarz Rady Związku
4-B Group Sp. z o.o.
Marcin Nakielski
Członek Rady Związku
Alektum Sp. z o.o.
Pełnomocnik ds. Legislacyjnych

Uprawniony do reprezentowania Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami przed organami władzy ustawodawczej i wykonawczej w procesach legislacyjnych projektów ustaw i aktów wykonawczych dotyczących członków PZZW i jego statutowej działalności. Zadaniem Pełnomocnika jest reprezentacja Związku również wobec osób trzecich w przedmiocie:

• uzgodnień, ustaleń i negocjacji projektów ustaw i aktów wykonawczych,
• współpracy i uzgodnień wspólnych stanowisk w procesach legislacyjnych.

Dariusz Sikora
Pełnomocnik ds. Legislacyjnych
Intrum Sp. z o.o.
Komisja Etyki

Komisja Etyki jest organem Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami powołanym w celu rozpatrywania wszelkich spraw oraz prowadzenia mediacji związanych z naruszeniem
przez Członka Związku postanowień Zasad Etyki Rynku Zarządzania Wierzytelnościami. W zakres jej działalności wchodzą:

  •  stanie na straży przestrzegania przez Członków PZZW Zasad Etyki,
  •  udoskonalanie obowiązujących Zasad Etyki,
  • opracowanie i udoskonalanie Kodeksu Postępowania PZZW.
Katarzyna Gosiewska
Przewodnicząca Komisji Etyki
Vindix S.A.
Agnieszka Surowiec
Zastępca Przewodniczącej Komisji Etyki
Intrum Sp. z o.o.
Remigiusz Brzeziński
Sekretarz Komisji Etyki
Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A.
Piotr Kaźmierczak
Członek Komisji Etyki
EULEO Sp. z o.o. Sp.k.
Włodzimierz Szymczak
Członek Komisji Etyki
Atradius Collections B.V. Sp. z o.o.
Biuro Związku
Sylwia Falkiewicz
Project Manager
Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami

+ 48 515 251 398

Dmytro Lysenko
Specjalista ds. Komunikacji
Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami

+ 48 515 251 662

Aleksandra Szulc
Koordynator ds. Legislacji
Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami

+48 515 251 652