Korzyści z członkostwa w Polskim Związku Zarządzania Wierzytelnościami:
Członkostwo w Polskim Związku Zarządzania Wierzytelnościami umożliwia:
 • certyfikat potwierdzający członkostwo w Związku,
 • corocznie aktualizowana rekomendacja, potwierdzająca wiarygodność i profesjonalizm firmy zrzeszonej w Związku,
 • możliwość zamieszczenia wizytówki własnej firmy w serwisie www.pzzw.pl,
 • możliwość wykorzystywania logotypu Związku w materiałach promocyjnych oraz informacji o członkostwie w Związku dla celów marketingowych,
 • współudział w tworzeniu nowych regulacji prawnych poprzez opiniowanie projektów, zgłaszanie postulatów zmian oraz nowych inicjatyw prawodawczych,
 • współudział w kreowaniu wizerunku branży oraz wdrażaniu najwyższych standardów świadczenia usług windykacyjnych,
 • wpływanie na podejmowanie działań, których celem jest obrona interesów firm członkowskich przed nieuczciwą konkurencją, działaniami nierynkowymi i pomówieniami ze strony innych podmiotów rynkowych,
 • możliwość korzystania z pośrednictwa Związku w wypracowaniu polubownego rozwiązania konfliktów z innymi członkami Związku/klientami/dłużnikami,
 • możliwość udziału w spotkaniach integracyjnych firm z branży oraz sposobność do nawiązania kontaktu ze środowiskiem biznesu, skupionym wokół Związku,
 • możliwość wymiany doświadczeń między członkami PZZW,
 • możliwość wymiany doświadczeń z firmami windykacyjnymi i organizacjami branżowymi działającymi w Europie, dzięki członkostwu Związku w FENCA (Federation of European National Collection Associations),
 • możliwość bezpłatnego publikowania artykułów branżowych w Magazynie Związku www.magazynpzw.pl,
 • możliwość uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Związek oraz objętych patronatem Związku na specjalnych warunkach, w tym w Walnym Zgromadzeniu Członków PZZW oraz w Konferencji Credit Management & Collection Days (www.cmcd.pl).
Jak zostać członkiem Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami?
1

Krok 1

Pobierz i wypełnij deklarację członkowską.

2

Krok 2

Pobierz i wypełnij ankietę informacyjną.

3

Krok 3

Złoż dokument rejestrowy / odpis z ewidencji działalności gospodarczej.

4

Krok 4

Rekomendacja jednego z obecnych członków Związku bądź rekomendacja wystawiona przez inną organizację, której firma kandydująca jest członkiem.