27 marca 2024

Nowa wersja projektu ustawy o podmiotach obsługujących kredyty i nabywcach kredytów

26 marca opublikowano nową wersję projektu ustawy o podmiotach obsługujących kredyty i nabywcach kredytów, stanowiącą wynik uzgodnień w Komitecie do Spraw Europejskich.

Projekt ustawy stanowi realizację obowiązku implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2167 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie podmiotów obsługujących kredyty i nabywców kredytów, która weszła w życie 8 grudnia 2021 r., a która ma na celu harmonizację zasad prowadzenia w państwach członkowskich Unii Europejskiej działalności nabywców kredytów oraz podmiotów obsługujących kredyty w odniesieniu do nieobsługiwanych kredytów, udzielonych pierwotnie przez instytucje kredytowe.

W stosunku do poprzedniej wersji projektu skierowanej 6 lutego br. do uzgodnień, do najważniejszych zmian dla prowadzenia działalności w zakresie obsługi kredytów należą:

 • usunięcie wymogu minimum kapitału zakładowego, który był ustawiony na poziomie 1 000 000 zł,
 • usunięcie obowiązku utrzymywania sumy funduszy własnych na poziomie nie niższym niż minimalna wysokość kapitału zakładowego,
 • usunięcie wymogu rady nadzorczej przy spółce z o.o.,

o co PZZW zabiegał w przedkładanych stanowiskach i opiniach do Projektu.

Jesteśmy zadowoleni z usunięcia wskazanych wymogów wobec podmiotów obsługujących kredyty, które dotąd uznawaliśmy za najtrudniejsze do przezwyciężenia bariery dla rynku.

Dalsze zmiany polegają na:

 • dodaniu przepisu: art. 18 „Podmiot obsługujący kredyty nie może przyjmować ani przechowywać środków finansowych od kredytobiorców podczas prowadzenia działalności w zakresie obsługi kredytów.”,
 • usunięciu wymogu przekazywania Komisji kwartalnych sprawozdań finansowych, pozostaje wymóg odnośnie rocznych sprawozdań,
 • dodaniu dalszych przepisów szczegółowych w zakresie procedury kontroli,
 • zmianie vacatio legis: podmiot prowadzący w dniu wejścia w życie ustawy działalność w zakresie obsługi kredytów ma wystąpić do Komisji z wnioskiem o udzielenie zezwolenia w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy,
 • usunięciu terminu 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie na dostosowanie działalności polegającej na nabywaniu kredytów.

Należy zauważyć, iż część kwestii stanowiących przedmiot uwag organizacji przedsiębiorców, nie uległy potrzebnej zmianie. Do tych obszarów należą:

 • wymogi co do podmiotów wchodzących w skład zarządu albo rady dyrektorów i osób posiadających znaczny pakiet akcji lub udziałów,
 • wysokość kar pieniężnych,
 • opłaty za wniosek o udzielenie zezwolenia i od każdej nieobsługiwanej umowy o kredyt,
 • przepisy karne w zakresie prowadzenia działalności bez zezwolenia, naruszenia tajemnicy zawodowej oraz archiwizacji i przechowywania dokumentacji.

O modyfikację treści przepisów w wymienionych wyżej obszarach będziemy postulować na dalszych etapach procesu legislacyjnego.

Kierujemy podziękowania do wszystkich zaprzyjaźnionych organizacji i osób zaangażowanych w proces legislacyjny w przedmiocie implementacji dyrektywy (UE) 2021/2167. Dzięki ich wsparciu mieliśmy możliwość aktywnego reprezentowania przedsiębiorców wobec organów państwowych oraz przedstawiania merytorycznych stanowisk w pismach kierowanych do komitetów rządowych i Ministerstwa Finansów oraz podczas zorganizowanej przez resort finansów konferencji uzgodnieniowej. Kształt procedowanej ustawy w coraz mniejszym stopniu wykracza poza ramy prawne Dyrektywy i coraz bardziej zbliża warunki prowadzenia przez polskie przedsiębiorstwa działalności w tym obszarze do tych dotyczących zagranicznych firm. Wierzymy, że uda się wypracować kompromis pomiędzy sprzyjającym rozwojowi rynku otoczeniem prawnym a kontrolowanym, etycznym i zgodnym z najwyższymi standardami środowiskiem dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie obsługi i nabywania kredytów.

Link do projektu na stronie RCL: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12373852

Aktualności , ,