Osoba fizyczna, prawna, organ lub organizacja reprezentująca interesy konsumentów może złożyć do Komisji Etyki działającej przy Polskim Związku Zarządzania Wierzytelnościami wniosek dotyczący naruszenia przez Członka PZZW Zasad Etyki Rynku Zarządzania Wierzytelnościami. Wniosek można złożyć:

  1. na adres Biura Związku: Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami, ul. Bociana 22, 31-231, Kraków
  2. w formie elektronicznej na adres e-mail Komisji Etyki: etyka@pzzw.pl
  3. w formie elektronicznej na adres e-mail Biura Związku: biuro@pzzw.pl

Wniosek o wszczęcie postępowania wobec Członka PZZW powinien zawierać:

  1. określenie wnioskodawcy tzn. imię, nazwisko, dane do kontaktu,
  2. zwięzły opis okoliczności, w których w ocenie wnioskodawcy nastąpiło naruszenie Zasad Etyki,w miarę możliwości wraz ze wskazaniem podstawy naruszenia tj. opis sytuacji, w której doszło do naruszenia oraz określenie niedozwolonej praktyki, jakiej dopuścił się skarżony podmiot,
  3. kopie posiadanych przez wnioskodawcę dokumentów dotyczących sprawy między innymi: dokument określający numer sprawy, której skarga dotyczy, wezwania do zapłaty, dokumenty potwierdzające istnienie bądź nieistnienie zobowiązania oraz jego wysokość, wiadomości sms oraz e-mail dotyczące sprawy i mające związek ze skargą; mogą one być załączone w formie skanów lub zdjęć.

Wnioskodawca powinien również wyrazić zgodę na udostępnienie dla Komisji Etyki przez Członka Związku, będącego stroną postępowania, informacji i dokumentów dotyczących sprawy objętej wnioskiem. W przypadku stwierdzenia braków we wniosku, Komisja Etyki wezwie wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 14 dni. W przypadku nieusunięcia braków przez wnioskodawcę w wyznaczonym terminie, wniosek podlega odrzuceniu, chyba że Komisja Etyki podejmie decyzję o zbadaniu sprawy we własnym zakresie.