Czym jest Komisja Etyki?

Komisji Etyki jest organem Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami, który stoi na straży przestrzegania przez Członków PZZW Zasad Etyki Rynku Zarządzania Wierzytelnościami – kodeksu etycznego dochodzenia wierzytelności na rynku. Rozpatruje skargi konsumentów i przedsiębiorców na naruszenia Zasad Etyki w działaniach windykacyjnych Swoich Członków. Pracuje nad tworzeniem i doskonaleniem zasad prowadzenia działalności windykacyjnej.

Celem działania Komisji Etyki jest szeroka promocja stosowania zasad dobrych praktyk w działalności ukierunkowanej na dochodzenie wierzytelności i rozpowszechnianie wiedzy na temat etycznej i zgodnej z prawem windykacji długów.

Postępowania skargowe

Osoba (osoba fizyczna, osoba prawna) uważająca, że firma windykacja zrzeszona w PZZW prowadząca wobec niej czynności windykacyjne postępuje nieetycznie i niezgodne z dobrymi praktykami rynkowymi, może złożyć wniosek do Komisji Etyki o sprawdzenie, czy doszło w tych działaniach do naruszenia Zasad Etyki. Taki wniosek może złożyć również organ lub organizacja reprezentująca interesy konsumentów, w której ocenie Członek PZZW postępuje niezgodnie z dobrymi praktykami rynkowymi w prowadzonych przez siebie czynnościach windykacyjnych.