TEKST JEDNOLITY PO ZMIANACH
stan na dzień 3 listopada 2016 roku

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU ZARZĄDZANIA WIERZYTELNOŚCIAMI

 

ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny

§ 1

1. Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami, zwany dalej w statucie „Związkiem”, jest związkiem pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. 34/96 poz. 148 z dnia 26 czerwca 1991 r. z późn. zm.).

2. Związek jest organizacją pracodawców, reprezentującą interesy zrzeszonych w niej przedsiębiorców w zakresie określonym w dalszych postanowieniach statutu.

§ 2

1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Związku jest miasto Kraków.

§ 3

1. Związek działa zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Związek ma osobowość prawną.

§ 4

Związek może być członkiem innych krajowych i zagranicznych organizacji.

§ 5

1. Związek realizuje statutową działalność powierzając swoim członkom, w tym członkom władz, nieodpłatne wykonywanie wszelkiego rodzaju zadań i czynności.

2. Do prowadzenia swoich spraw Związek może zatrudniać pracowników.

§ 6

1. Związek używać będzie prawnie chronionego znaku towarowego. Związek może udzielać swoim członkom odpłatnie lub nieodpłatnie prawa używania tego znaku.

2. Związek używa pieczęci następującej treści: Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami.

 

ROZDZIAŁ II
Cel i środki działania

§ 7

Celem Związku jest:

a) reprezentowanie członków Związku wobec organizacji zrzeszających ich pracowników,

b) reprezentacja interesów gospodarczych członków Związku, w szczególności wobec organów państwowych,

c) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, w szczególności poprzez wprowadzenie w formie zaakceptowanej przez członków Związku zasad stosowania i kontroli przestrzegania Zasad Etyki Branży Windykacyjnej,

d) tworzenie pozytywnego wizerunku i przełamywania błędnych stereotypów w związku z przedmiotem działalności członków Związku,

e) tworzenie właściwych warunków dla powołania izby gospodarczej, jeżeli liczba członków Związku przewyższy 100 podmiotów gospodarczych,

f) działalność oświatowa w zakresie obrotu wierzytelnościami, windykacji i wywiadu gospodarczego.

§ 8

Związek realizuje swe cele poprzez:

1. działalność wydawniczą,
2. badanie rynku i opinii publicznej, w szczególności poprzez:

a) delegowanie przedstawicieli Związku do udziału w pracach instytucji doradczych i opiniujących w zakresie obrotu wierzytelnościami, windykacji i wywiadu gospodarczego,

b) uzyskiwanie i udostępnianie informacji gospodarczych, a także pozyskiwanie partnerów gospodarczych i klientów dla członków Związku,

3. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, w szczególności poprzez:

a) prowadzenie postępowań mediacyjnych i polubownych oraz rozstrzyganie sporów, w sprawach pomiędzy członkami Związku i organizacjami zrzeszającymi ich pracowników,

b) wyrażanie opinii o projektach rozwiązań prawnych, dotyczących zagadnień związanych z obrotem wierzytelnościami, windykacją i wywiadem gospodarczym,

c) wspieranie inicjatyw gospodarczych członków Związku, jak również wspieranie rozwoju usług w dziedzinie obrotu wierzytelnościami, windykacji i wywiadu gospodarczego,

d) współpracę z mediami, inspirowanie ważnych dla działalności Związku i jego członków publikacji, promowanie działalności Związku i członków Związku w mediach,

e) organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestniczenie na odrębnie określonych zasadach w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą członków Związku,

4. działalność edukacyjną i promocyjną, w szczególności poprzez:

a) organizowanie szkoleń w zakresie związanym z przedmiotem działania Związku i jego członków,

b) organizowanie konferencji, targów i wystaw w szczególności z udziałem przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu wierzytelnościami, windykacji oraz wywiadu gospodarczego, a także parlamentarzystów, przedstawicieli administracji, mediów, korporacji prawniczych, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, przedstawicieli innych środowisk zawodowych i społecznych,

5. działalność organizacji profesjonalnych, w szczególności poprzez:

a) prowadzenie działań na rzecz kształtowania właściwych zasad współpracy członków związku z organizacjami reprezentującymi pracowników,

b) uczestnictwo w przygotowywaniu projektów aktów normatywnych w dziedzinie obrotu wierzytelnościami, windykacji i wywiadu gospodarczego, w tym również inspirowanie inicjatyw prawodawczych,

c) opracowywanie i wdrażanie norm rzetelnego postępowania i standardów w zakresie działalności gospodarczej członków Związku, w tym Zasad Etyki Branży Windykacyjnej,

d) stałe utrzymywanie kontaktów i współpracę z ugrupowaniami parlamentarnymi i organami administracji oraz krajowymi i międzynarodowymi organizacjami o celach zbieżnych z celami Związku,

e) wydawanie referencji dla członków Związku na ich wniosek,

f) tworzenie rozwiązań prawnych i organizacyjnych mających na celu podnoszenie prestiżu i wiarygodności zawodowej członków Związku,

g) wyróżnianie osób szczególnie zasłużonych dla propagowania idei zawartych w statucie i realizowanych przez Związek, a także utrwalających pozytywny wizerunek jego członków,

h) tworzenie właściwych warunków dla pozyskania nowych członków Związku, jak również promowanie celów dla których Związek został zawiązany, w tym także idei powołania organizacji samorządu gospodarczego,

i) podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów statutowych Związku.

§ 9

Podstawą realizacji celów statutowych Związku jest jego majątek oraz wszelkiego rodzaju inne środki, w tym finansowe pomocowe z Unii Europejskiej.

§ 10

Majątek Związku powstaje ze składek członkowskich, przychodów z majątku i działalności statutowej Związku, a także darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji i ofiarności publicznej.

§ 11

Ze swojego majątku Związek może finansować wyłącznie realizację celów i zadań statutowych.

 

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12

1. Członkowie Związku dzielą się na:

a) członków zwyczajnych,

b) członków wspierających,

c) członków honorowych.

2. Członkiem zwyczajnym Związku może zostać osoba fizyczna lub prawna prowadząca w dniu złożenia deklaracji uczestnictwa działalność gospodarczą w zakresie obrotu wierzytelnościami, windykacji należności lub wywiadu gospodarczego oraz posiadająca odpowiedni wpis organu rejestracyjnego, właściwego dla prowadzenia rejestru przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej.

3. Spółka cywilna prowadzona przez dwóch lub większą liczbę przedsiębiorców traktowana jest jako jeden członek Związku w zakresie wszelkich praw i obowiązków członkowskich.

4. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca w dniu złożenia deklaracji działalność gospodarczą wspierającą działalność, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Postanowienia ust. 3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

5. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna.

§ 13

1. Warunkiem wstąpienia do Związku w charakterze członka zwyczajnego jest:

a) wyrażenie przez kandydata woli wstąpienia i zobowiązanie się do realizacji celów statutowych Związku, dokonane w formie pisemnej deklaracji,

b) przedstawienie referencji co najmniej jednego członka związku albo organizacji bądź osoby cieszącej się publicznym zaufaniem, a w szczególności izby gospodarczej, organizacji pracodawców lub organizacji samorządu gospodarczego, których kandydat jest członkiem, warunek niniejszy nie dotyczy członków – założycieli, którzy stają się członkami Związku z chwilą podjęcia uchwały o jego założeniu przez Zgromadzenie Założycielskie,

c) złożenie przez kandydata uzupełnionej ankiety informacyjnej w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Związku.

2. O przyznaniu tytułu członka wspierającego albo honorowego decyduje Zarząd według własnego uznania mając na uwadze dobre imię i słuszny interes Związku, po zasięgnięciu opinii Rady Związku.

§ 14

Decyzję o przyjęciu do Związku podejmuje:

w przypadku członków – założycieli – Walne Zgromadzenie Założycieli Związku;
po zarejestrowaniu Związku – Zarząd.

§ 15

1. Członek Związku jest uprawniony do:

  • korzystania z wszystkich urządzeń Związku na zasadach określonych przez jej władze,
  • zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku,
  • korzystania z pomocy Związku w ramach realizacji zadań statutowych Związku,
  • posługiwania się znakiem graficznym lub nazwą Związku we własnych materiałach reklamowych, informacyjnych, na stronach internetowych itp. zarówno w formie papierowej jaki elektronicznej.

2. Członek Związku może wykonywać swoje statutowe prawa osobiście albo przez swojego uprawnionego przedstawiciela, lub przez pełnomocnika ustanowionego na podstawie odpowiedniego pełnomocnictwa.

§ 16

Do obowiązków członka zwyczajnego Związku należy:

a) przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz Związku, w tym w zakresie obowiązku aktualizacji informacji o członku, w szczególności poprzez składanie corocznej ankiety aktualizacyjnej w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Związku,

b) przestrzeganie Zasad Etyki Branży Windykacyjnej ustalonych przez Związek,

c) czynny udział w realizacji statutowych celów i zadań Związku,

d) regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 17

1. Członkostwo w Związku ustaje na skutek:

a) złożenia pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Związku,

b) wykluczenia z powodu działalności na szkodę Związku lub jej członków lub z powodu rażącego naruszenia Zasad Etyki Branży Windykacyjnej,

c) skreślenia z listy członków z powodu uchylania się od obowiązku aktualizacji informacji o członku, po wcześniejszym, bezskutecznym upomnieniu członka Związku listem poleconym,

d) skreślenia z listy członków z powodu zalegania w opłacaniu składek za łączny okres 3 miesięcy, po wcześniejszym, bezskutecznym wezwaniu członka Związku listem poleconym do zapłaty zaległych składek w terminie 14 dni od daty wysłania wezwania,

e) prawomocnego wykreślenia przedsiębiorcy – członka Związku z właściwego rejestru przedsiębiorców,

f) decyzji Zarządu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Związku, wyrażonej w formie uchwały, przyjętej bezwzględną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Związku,

g) rozwiązania Związku.

2. Z chwilą ustania członkostwa były członek traci wszelkie uprawnienia wynikające z par. 15 pkt 1.

3. W wypadku stwierdzenia nieuprawnionego korzystania z przywilejów przysługujących członkom Związku, Związek ma prawo obciążyć byłego członka karą umowną w wysokości dziesięciokrotności ostatniej należnej miesięcznej składki członkowskiej.

§ 18

1. Uchwały w sprawach wykluczenia, skreślenia, podejmuje Zarząd.

2. Od uchwały Zarządu w sprawach wykluczenia i skreślenia służy członkowi odwołanie do Rady. W przypadku uchwały podjętej w trybie § 25 ust. 3 pkt „f” odwołanie do Rady może być poprzedzone wnioskiem do Zarządu o ponowne rozpatrzenie sprawy, złożonym zgodnie z § 36 ust. 5 Zasad Etyki Branży Windykacyjnej.

3. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu, w terminie 30 dni od daty doręczenia członkowi uchwały Zarządu.

4. Do czasu rozpoznania odwołania przez Radę skreślony lub wykluczony członek Związku nie może korzystać z przysługujących mu uprawnień członkowskich, za wyjątkiem uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

5. Rada odrzuci odwołanie złożone po upływie terminu określonego w punkcie 3.

6. Odwołanie złożone terminowo Rada rozpatruje na pierwszym posiedzeniu przypadającym po złożeniu odwołania, uchylając decyzję Zarządu lub utrzymując ją w mocy.

7. Decyzja Rady w tej sprawie jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV
Władze Związku

§ 19

1. Władzami Związku są:

  • Walne Zgromadzenie,
  • Zarząd,
  • Rada.

2. Władze Związku realizują swoje zadania zgodnie z postanowieniami regulaminów uchwalonych przez Walne Zgromadzenie.

3. Bierne prawo wyborcze służy:

  • członkowi zwyczajnemu Związku, o ile członek ten jest osobą fizyczną,
  • osobie fizycznej uprawnionej na podstawie wpisu do odpowiedniego rejestru do reprezentowania członka zwyczajnego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają podmiotowość prawną, lub będącej wspólnikiem spółki cywilnej.

4. Z chwilą ustania członkostwa w Związku stosownie do par.17 Statutu wygasa mandat członka Zarządu lub Rady, reprezentującego tego członka Związku.

5. Mandat członka władz Związku wygasa z chwilą złożenia rezygnacji.

§ 20

1. Uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem szczególnych przypadków uregulowanych postanowieniami statutu.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania i odwołania Zarządu lub Rady albo poszczególnych członków tych władz zapadają w głosowaniu tajnym bezwzględną większością 50 % plus jeden głos spośród wszystkich głosów biorących udział w głosowaniu.

3. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje na Walnym Zgromadzeniu jeden głos.
Członkowie wspierający i honorowi mają prawo udziału w Zgromadzeniu z głosem doradczym.

§ 21

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd, w terminie 6 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego.

2. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw, powinno być:

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania Zarządu i Rady,

b) udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

c) na pisemne żądanie co najmniej 1/10 liczby członków zwyczajnych Związku

d) z własnej inicjatywy Zarządu lub Rady

e) członkowie Związku żądający zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, obowiązani są podać w żądaniu sprawy, które Zarząd ma obowiązek umieścić w porządku obrad.

f) w przypadku nie zwołania Zgromadzenia przez Zarząd w terminie 21 dni od złożenia wniosku, Walne Zgromadzenie może zwołać Rada.

§ 22

1. Organ zwołujący Walne Zgromadzenie powiadamia członków Związku pisemnie o miejscu i terminie posiedzenia oraz proponowanym porządku obrad.

2. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu, wraz z porządkiem obrad, projektami uchwał oraz innymi dokumentami i materiałami, organ zwołujący wysyła członkom Związku, najpóźniej na 14 dni przed terminem posiedzenia listem poleconym lub pocztą elektroniczną za poświadczeniem doręczenia. Doręczenia dokonane na pocztowy lub elektroniczny adres korespondencyjny wskazany przez członka uważa się za skuteczne.

§ 23

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach:

a) ustalenia programu działalności Związku;

b) rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdań z działalności Zarządu i Rady;

c) powołania i odwołania Zarządu, Rady lub poszczególnych członków tych władz;

d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady;

e) ustalania zasad zwrotu wydatków poniesionych przez członków Zarządu i Rady w związku z pełnieniem funkcji.

f) nabycia i zbycia nieruchomości;

g) zmiany statutu;

h) rozwiązania Związku;

i) uchwalenia zasad ustalania i pobierania, a także przedziałów minimalnych i maksymalnych stawek składek członkowskich;

j) zatwierdzenia Regulaminu Zarządu.

2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały również w innych sprawach, o ile zostały one postawione na porządku obrad.

§ 24

1. Zarząd składa się z trzech do siedmiu osób, wybranych w głosowaniu tajnym.

2. Prezesa wybiera Walne Zgromadzenie spośród członków Zarządu.

3. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.

4. Zarząd i poszczególni jego członkowie mogą być w każdej chwili odwołani.

5. W razie konieczności zmian w składzie Zarządu lub uzupełnienia jego składu przeprowadza się wybory uzupełniające na okres do końca kadencji.

6. W przypadkach określonych w ustępie poprzedzającym, jeżeli liczba członków Zarządu ulegnie zmniejszeniu poniżej 3 osób, Rada deleguje jednego spośród swoich członków do pełnienia funkcji członka Zarządu do czasu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

§ 25

1. Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Związku nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady.

2. Zarząd podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw uchwale, decyduje głos Prezesa Zarządu.

3. Zarząd w szczególności:

a) ustala plany i sposoby realizacji celów Związku określonych statutem,

b) ustala plan pracy Zarządu,

c) ustala wysokość składek członkowskich oraz terminów ich wpłacania, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, przy czym zmiana wysokości składek może być dokonywana nie częściej niż jeden raz w roku,

d) określa warunki i formę zatrudniania pracowników Związku,

e) podejmuje decyzję o przystąpieniu Związku do innych organizacji i ich związków,

f) rozpatruje sprawy związane z naruszeniem przez członka Związku Zasad Etyki Branży Windykacyjnej,

g) udziela odnawialnej corocznie rekomendacji w przedmiocie zobowiązania się do przestrzegania przez Członka Związku aktów wewnątrzzwiązkowych, a dotyczących Zasad Etyki Branży,

h) wydaje odnawialny, ważny okresowo certyfikat dla osób fizycznych, potwierdzający znajomość przepisów prawa, związanych z przedmiotem działalności Członków Związku oraz „Zasad Etyki Branży Windykacyjnej Członków Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami”.

4. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na posiedzeniach lub przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

5. Oświadczenia woli w imieniu Związku będą składane i podpisywane:

a) jednoosobowo przez Prezesa, w sprawach zobowiązań majątkowych Związku do kwoty stanowiącej odpowiednik w złotych polskich 2.000 EURO według kursu średniego NBP z dnia złożenia oświadczenia,

b) łącznie przez co najmniej dwóch członków Zarządu w pozostałych sprawach, z tym, że jeżeli wartość zobowiązania przewyższy równowartość 10 000 EURO, wymagana jest uchwała zarządu,

c) przez pełnomocników ustanowionych uchwałą Zarządu, odpowiednio do zasad ustalonych w punkcie b.

§ 26

1. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące w trybie i na zasadach uregulowanych szczegółowo w Regulaminie Zarządu, o którym mowa w § 23 ust. 1 pkt k.

2. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym Przewodniczący Rady i inne osoby zaproszone przez Prezesa.

§ 27

Prezes reprezentuje Związek na zewnątrz i jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy oraz:

a) kieruje całokształtem pracy Związku i organizuje prace Zarządu,

b) reprezentuje Związek na zewnątrz,

c) nadzoruje realizację uchwał Walnego Zgromadzenia oraz przyjętych zadań do wykonania.

§ 28

1. Rada składa się z trzech do siedmiu członków, wybranych w głosowaniu tajnym.

2. Rada wybiera spośród siebie Przewodniczącego Rady.

3. Kadencja Rady trwa cztery lata.

4. § 24 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

§ 29

Do zadań Rady należy:

a) sprawowanie nadzoru nad działalnością Związku, uzyskiwanie informacji na temat działalności Zarządu, opiniowanie sprawozdania z działalności Zarządu i badanie rocznego sprawozdania finansowego sporządzonego przez Zarząd,
składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wykonanych przez Radę czynności

b) występowanie do Zarządu z wnioskami w sprawach stwierdzonych przez Radę uchybień,

c) wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi,

d) reprezentowanie Związku przy umowach i w sporach pomiędzy Związkiem a członkami Zarządu.

§ 30

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż jeden raz w roku.

2. Rada podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw uchwale, decyduje głos Przewodniczącego Rady.

3. Uchwały Rady mogą być podejmowane na posiedzeniach lub przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

ROZDZIAŁ V
Postanowienia końcow
e

§ 31

Zmiana statutu następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 30 % członków Związku.

§ 32

Uchwałę o rozwiązaniu Związku podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 30 % członków Związku.

§ 33

Sposób likwidacji majątku oraz cel, na który przeznaczony będzie majątek Związku określa Walne Zgromadzenie w uchwale o rozwiązaniu Związku.