STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU ZARZĄDZANIA WIERZYTELNOŚCIAMI


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami jest organizacją pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. – o organizacjach pracodawców (Dz. U. 1991, poz. 148, z późn. zm.) zwaną w dalszej części statutu „Związkiem”.
 2. Związek jest organizacją pracodawców, reprezentującą interesy zrzeszonych w niej przedsiębiorców, w zakresie określonym w postanowieniach niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Związek działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju.
 2. Siedzibą Związku jest miasto Kraków.
 3. Związek może przystępować do międzynarodowych organizacji, może tworzyć swoje przedstawicielstwa w kraju lub poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Związek używa prawnie chronionego znaku towarowego i może udzielić swoim członkom odpłatne lub nieodpłatne prawo do jego używania.
 5. Związek używa pieczęci, logotypu, godła oraz odznaki członkowskiej o następującej treści: „Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami” i „PZZW”.

§ 3

 1. Związek jest samorządny i niezależny w swojej działalności statutowej od organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.
 2. Do prowadzenia swoich spraw Związek może zatrudniać pracowników.
 3. Związek ma osobowość prawną i działa przez statutowe organy Związku.

ROZDZIAŁ II
CEL I ZADANIA

§ 4

Celem Związku jest:

 1. reprezentacja interesów gospodarczych członków Związku, w szczególności wobec organów administracji publicznej oraz innych organizacji,
 2. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej Członków Związku, w szczególności poprzez propagowanie, stosowanie i egzekwowanie Zasad Etyki Rynku Zarządzania Wierzytelnościami,
 3. tworzenie pozytywnego wizerunku rynku zarządzania wierzytelnościami,
 4. działalność edukacyjna w zakresie zarządzania wierzytelnościami,
 5. reprezentowanie członków Związku wobec organizacji zrzeszających ich pracowników,
 6. tworzenie właściwych warunków dla powołania izby gospodarczej.

§ 5

Do zadań Związku należy:

 1. promowanie celów, dla których Związek został zawiązany,
 2. stałe utrzymywanie kontaktów i współpraca z organami administracji publicznej oraz krajowymi i międzynarodowymi organizacjami,
 3. opracowywanie, wdrażanie oraz aktualizowanie norm etycznego postępowania i standardów w zakresie działalności gospodarczej członków Związku, w tym Zasad Etyki Rynku Zarządzania Wierzytelnościami,
 4. udział w procesie stanowienia prawa, opiniowanie założeń i projektów aktów prawnych w zakresie praw i interesów członków Związku,
 5. tworzenie rozwiązań organizacyjnych mających na celu podnoszenie prestiżu i wiarygodności rynku zarządzania wierzytelnościami oraz członków Związku,
 6. wspieranie inicjatyw gospodarczych członków Związku,
 7. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania na rzecz członków Związku,
 8. prowadzenie działań na rzecz kształtowania właściwych zasad współpracy członków Związku z organizacjami reprezentującymi pracowników,
 9. wydawanie referencji dla członków Związku,
 10. współpraca z mediami, inspirowanie ważnych dla działalności Związku i jego członków publikacji, promowanie działalności Związku i członków Związku w mediach,
 11. organizowanie szkoleń w zakresie związanym z przedmiotem działania członków Związku,
 12. obejmowanie patronatem oraz współorganizacja wydarzeń istotnych dla rynku zarządzania wierzytelnościami,
 13. wyróżnianie osób szczególnie zasłużonych dla Związku,
 14. tworzenie właściwych warunków dla pozyskiwania nowych członków Związku,
 15. organizacja lub udział w badaniu rynku i opinii publicznej,
 16. prowadzenie postępowań polubownych celem rozstrzygania sporów pomiędzy członkami Związku,
 17. podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów statutowych Związku.

§ 6

 1. Podstawą realizacji celów oraz zadań statutowych Związku jest jego majątek.
 2. Majątek Związku powstaje ze składek członkowskich, przychodów z majątku lub działalności Związku, a także darowizn, spadków, zapisów, subwencji oraz wszelkiego rodzaju innych dotacji, w tym pochodzących z programów Unii Europejskiej.
 3. Związek ze swojego majątku może finansować wyłącznie realizację celów i zadań statutowych.
 4. Dla realizacji celów i zadań statutowych Związek może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych we właściwych przepisach prawa.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOSTWO

§ 7

 1. Wśród członków Związku wyróżnia się członków:
  1) zwyczajnych,
  2) wspierających,
  3) honorowych.
 2. Członkowie Związku wykonują swoje statutowe prawa i obowiązki osobiście albo przez członków swoich organów zarządzających (zgodnie ze sposobem reprezentacji), ustanowionych z mocy prawa przedstawicieli albo przez ustanowionych pełnomocników.

§ 8

 1. Członkiem zwyczajnym Związku może zostać osoba fizyczna, spółka cywilna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca na mocy ustawy zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą w zakresie zarządzania wierzytelnościami, w szczególności: obrotu wierzytelnościami, windykacji należności, faktoringu, ubezpieczeń należności, wywiadu gospodarczego – posiadająca odpowiedni wpis do rejestru przedsiębiorców, właściwego dla danego podmiotu.
 2. Spółka cywilna prowadzona przez dwóch lub większą liczbę przedsiębiorców traktowana jest jako jeden członek Związku.
 3. Warunkiem przystąpienia do Związku w charakterze członka zwyczajnego jest:
  1) Pisemne wyrażenie przez kandydata woli wstąpienia do Związku i zobowiązanie się do:
  a) realizacji celów statutowych Związku,
  b) terminowego uiszczania składki członkowskiej,
  c) przestrzegania Zasad Etyki Rynku Zarządzania Wierzytelnościami.
  2) przedstawienie referencji co najmniej od jednego członka Związku albo innej organizacji takiej jak izba gospodarcza, organizacja pracodawców lub innych organizacji krajowych albo zagranicznych których kandydat jest członkiem, bądź osoby cieszącej się zaufaniem publicznym,
  3) złożenie przez kandydata wypełnionej ankiety informacyjnej w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Związku.
 4. Decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych podejmuje Zarząd w formie uchwały.
 5. Od uchwały Zarządu Związku, o nieprzyjęciu w poczet członków zwyczajnych Związku, kandydatowi przysługuje odwołanie do Rady Związku, w terminie 30 dni od otrzymania uchwały.
 6. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu Związku. Rada Związku rozpatruje odwołanie w terminie 60 dni od daty złożenia odwołania – w formie uchwały. Uchwała Rady Związku jest ostateczna.

§ 9

Członek zwyczajny Związku jest uprawniony do:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego,
 2. zgłaszania postulatów i wniosków do organów Związku,
 3. korzystania z pomocy Związku w ramach realizacji celów i zadań statutowych Związku,
 4. korzystania z wszystkich urządzeń Związku na zasadach określonych przez jego władze,
 5. posługiwania się znakiem towarowym, logotypem, godłem oraz odznaką członkowską Związku we własnych materiałach marketingowych, informacyjnych oraz na stronach internetowych w tym także w formie elektronicznej i papierowej – zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd związku.

§ 10

Do obowiązków członka zwyczajnego Związku należy:

 1. przestrzeganie postanowień Statutu, Regulaminów, oraz uchwał podejmowanych przez organy Związku,
 2. przestrzeganie Zasad Etyki Rynku Zarządzania Wierzytelnościami oraz jego propagowanie,
 3. informowanie Związku o wszelkich zmianach dotyczących członka, w szczególności poprzez składanie corocznej ankiety aktualizacyjnej w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Związku oraz rocznego sprawozdania finansowego lub zeznania podatkowego z działalności gospodarczej za ostatni rok obrotowy,
 4. terminowe opłacanie składek członkowskich,
 5. czynny udział w realizacji Statutowych celów i zadań Związku.

§ 11

 1. Członkiem wspierającym Związku może być podmiot, wspierający działalność o której mowa w §8 ust. 1 Statutu.
 2. Postanowienia §8 ust. 2 – 6 Statutu stosuje się odpowiednio.

§ 12

 1. Do uprawnień członka wspierającego Związku stosuje się odpowiednio postanowienia §9 pkt. 2-5 Statutu.
 2. Do obowiązków członka wspierającego stosuje się odpowiednio postanowienia §10 pkt. 1, 2, 4, 5 Statutu.
 3. Obowiązek wynikający z §10 pkt. 3 członkowie wspierający realizują poprzez składanie corocznych ankiet aktualizacyjnych dla członków wspierających, w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Związku.

§ 13

 1. Członkiem honorowym Związku może zostać osoba fizyczna zasłużona dla Związku lub mająca znaczące zasługi w realizacji celów i zadań Związku.
 2. O nadaniu tytułu członka honorowego decyduje Zarząd, po zasięgnięciu opinii Rady, wyrażonej w formie uchwały.

§ 14

 1. Członkostwo w Związku ustaje na skutek:
  1) złożenia pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Związku;
  2) wykluczenia ze Związku;
  3) prawomocnego wykreślenia przedsiębiorcy – członka Związku z właściwego rejestru przedsiębiorców,
  4) ogłoszeniu upadłości albo otwarcie likwidacji członka Związku,
  5) rozwiązania Związku.
 2. Członkostwo ustaje z chwilą:
  1) złożenia oświadczenia o wystąpieniu ze Związku,
  2) uprawomocnienia się uchwały o wykluczeniu członkostwa w Związku,
  3) prawomocnego postanowienia o wykreśleniu z właściwego rejestru przedsiębiorców członka Związku,
  4) wydania postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości lub otwarcia likwidacji członka Związku,
  5) postanowienia sądu o wykreśleniu Związku z rejestru,
 3. Z chwilą ustania członkostwa były członek Związku traci wszystkie statutowe prawa.
 4. W przypadku stwierdzenia nieuprawnionego korzystania z praw przysługujących członkom Związku, Związek ma prawo obciążyć byłego członka zryczałtowaną opłatą w wysokości dziesięciokrotności ostatniej należnej miesięcznej składki członkowskiej danego członka, za każdy przejaw korzystania z praw.

§ 15

 1. Członek Związku może zostać zawieszony lub wykluczony w następujących przypadkach:
  1) prowadzenia działalności w sposób naruszający dobre imię Związku lub jego członków,
  2) nieprzestrzegania Zasad Etyki Rynku Zarządzania Wierzytelnościami,
  3) nieprzestrzegania Statutu, Regulaminów lub uchwał organów Związku,
  4) prowadzenia działalności wątpliwej w świetle prawa, dobrych obyczajów lub zasad uczciwej konkurencji,
  5) gdy przedstawiciele, pracownicy lub pełnomocnicy członka Związku dopuścili się przestępstwa lub wszczęto wobec nich postępowanie karne lub karno-skarbowe w związku z działalnością wskazaną w § 8 ust. 1,
  6) uchylania się od wypełniania obowiązku informacyjnego wskazanego w § 10 pkt 3,
  7) zalegania w opłacaniu składek za łączny okres 3 miesięcy,
  8) otwarcia wobec członka Związku postępowania restrukturyzacyjnego,
  9) zaistnienia okoliczności uzasadniających ogłoszenie upadłości członka pomimo braku złożenia stosownego wniosku,
  10) faktycznego zaprzestania prowadzenia działalności przez członka Związku.
 2. Postępowanie o zawieszenie w prawach członka Związku jest wszczynane:
  1) z inicjatywy Zarządu – po powzięciu informacji o przypadkach określonych w ust. 1,
  2) na wniosek każdego członka Związku.
  3) na wniosek Komisji Etyki.
 3. Decyzję w przedmiocie zawieszenia w prawach członka Związku podejmuje Zarząd w formie uchwały. Członek jest zawieszony w prawach z chwilą podjęcia uchwały o zawieszeniu.
 4. Od uchwały Zarządu w przedmiocie zawieszenia, zawieszonemu członkowi Związku przysługuje odwołanie do Rady Związku, w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały.
 5. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu Związku. Rada Związku rozpatruje odwołanie w terminie 60 dni od daty złożenia odwołania – w formie uchwały. Uchwała Rady Związku jest ostateczna.
 6. Po ustaniu przyczyn zawieszenia, Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek zawieszonego członka może chylić zawieszenie w prawach członka Związku. Ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
 7. Wykluczenie z członkostwa w Związku następuje na podstawie uchwały Rady:
  a) podjętej na podstawie uzasadnionego wniosku Zarządu,
  b) podjętej na podstawie uzasadnionego wniosku Komisji Etyki, po uprzednim jego zaopiniowaniu przez Zarząd Związku.
 8. Od uchwały Rady Związku wykluczonemu członkowi Związku przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu Związku.
 9. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie członka Związku w przedmiocie jego wykluczenia z członkostwa w Związku na najbliższym posiedzeniu. Decyzja Walnego Zgromadzenia podejmowana jest w formie uchwały i jest ostateczna.
 10. W okresie od wniosku Zarządu do Rady o wykluczenie z członkostwa w Związku do momentu zakończenia postępowania odwoławczego wskazanego w ust. 8-9 członek Związku jest zawieszony w swoich prawach.
 11. Członek Związku wobec, którego podjęto uchwałę Zarządu o zawieszeniu lub został zawieszony na czas trwania postępowania o wykluczenie zgodnie z ust. 10, obowiązany jest do przestrzegania obowiązków statutowych określonych w § 10 ust 1-4.

  ROZDZIAŁ IV
  ORGANY ZWIĄZKU
  STRUKTURA ZWIĄZKU

§ 16

 1. Organami Związku są:
  1) Walne Zgromadzenie,
  2) Rada Związku,
  3) Zarząd Związku,
  4) Komisja Etyki.
 2. Organy Związku realizują swoje zadania zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwalonych Regulaminów oraz podjętych uchwał.
 3. Bierne prawo wyborcze do Rady lub Zarządu Związku służy osobie fizycznej będącej:
  1) członkiem zwyczajnym Związku,
  2) uprawnionym do reprezentacji wspólnikiem spółki cywilnej, będącej członkiem zwyczajnym Związku,
  3) uprawnionym do reprezentacji wspólnikiem spółki osobowej, będącej członkiem zwyczajnym Związku,
  4) członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej lub prokurentem członka zwyczajnego Związku.
 4. Bierne prawo wyborcze do Komisji Etyki służy osobie fizycznej będącej:
  1) członkiem zwyczajnym Związku,
  2) uprawnionym do reprezentacji wspólnikiem spółki cywilnej, będącej członkiem zwyczajnym Związku,
  3) uprawnionym do reprezentacji wspólnikiem spółki osobowej, będącej członkiem zwyczajnym Związku,
  4) członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej lub prokurentem członka zwyczajnego Związku,
  5) osobie wskazanej przez członka zwyczajnego, będącej jego pracownikiem lub współpracownikiem.
 5. Członkowie Rady, Zarządu lub Komisji Etyki powoływani są na okres wspólnej czteroletniej kadencji przez Walne Zgromadzenie. Kadencja członków organów powołanych w trakcie kadencji kończy się z upływem czteroletniej kadencji członków wcześniej powołanych. Kadencja dotychczasowych członków organów kończy się w momencie wybrania członków organów na okres nowej czteroletniej kadencji. Członkowie Rady, Zarządu Związku lub Komisji Etyki mogą być odwołani w trakcie kadencji przez Walne Zgromadzenie.
 6. Mandat członka Rady, Zarządu Związku oraz Komisji Etyki wygasa z chwilą:
  1) upływu wspólnej kadencji organu,
  2) złożenia rezygnacji,
  3) odwołania,
  4) śmierci lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
  5) wykluczeniu ze Związku,
  6) ustania przesłanki wskazanej w ust. 3 pkt 2-4.lub ust. 4 pkt 2- 5.
 7. W przypadku zawieszenia w prawach członka Związku, mandat przedstawiciela tego członka zasiadającego w Radzie, Komisji Etyki lub Zarządzie Związku ulega zawieszeniu na czas zawieszenia w prawach członka. W tym czasie osoba ta nie może wykonywać jakichkolwiek czynności w ramach wykonywanego mandatu i zobowiązana jest do przekazania wszystkich spraw pozostałym członkom Rady, Komisji Etyki lub Zarządu Związku.
 8. Oświadczenie członka Rady lub Zarządu Związku o złożeniu rezygnacji lub ustaniu przesłanki wskazanej w ust. 3 pkt 2-4 składa się Zarządowi Związku i staje się ono skuteczne z chwilą jego doręczenia.
 9. Oświadczenie członka Komisji Etyki o złożeniu rezygnacji lub ustaniu przesłanki wskazanej w ust 4. Pkt 2 – 5 składa się Przewodniczącemu Komisji Etyki i staje się ono skuteczne z chwilą jego doręczenia.
 10. Wszelkie oświadczenia kierowane do Związku lub któregoś z jego organów składa się do Zarządu związku, na adres Biura Związku wskazany w odpowiednim rejestrze lub oficjalny adres poczty elektronicznej Związku. Oświadczenia te uznaje się za skuteczne z chwilą ich doręczenia.
 11. Mandatu członka Rady Związku, Zarządu Związku oraz Komisji Etyki nie można łączyć.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 17

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Związku w skład, którego wchodzą wyłącznie członkowie zwyczajni Związku.
 2. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje na Walnym Zgromadzeniu jeden głos.
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd w terminie 6 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego.
 4. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – z zastrzeżeniem innych spraw – jest:
  1) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, sprawozdania Rady Związku oraz sprawozdania Komisji Etyki.
  2) udzielenie absolutorium członkom Rady, Zarządu Związku oraz Komisji Etyki.
 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest:
  1) z własnej inicjatywy przez Zarząd,
  2) na żądanie Rady Związku wyrażone uchwałą,
  3) przez Zarząd na pisemne żądanie co najmniej 1/10 liczby członków zwyczajnych Związku.
 6. Członkowie Związku żądający zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obowiązani są podać w żądaniu propozycję porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem.
 7. Zarząd obowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie w terminie 1 miesiąca od otrzymania żądania, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 lub 3. W przypadku niezwołania Walnego Zgromadzenia, we wskazanym terminie, Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Związku reprezentowana przez Przewodniczącego.

§ 18

Zaproszenie na Walne Zgromadzeniu wraz z porządkiem obrad, projektami uchwał oraz innymi dokumentami i materiałami, organ zwołujący przesyła członkom Związku najpóźniej na 14 dni przed terminem Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w ostatniej dostarczonej ankiecie aktualizacyjnej.

§ 19

 1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach:
  1) wskazanych w § 17 ust 4,
  2) zatwierdzenia Programu Związku przygotowanego przez Zarząd,
  3) powołania lub odwołania członków Rady, Zarządu Związku lub Komisji Etyki
  4) nabycia i zbycia nieruchomości,
  5) zmiany statutu,
  6) rozwiązania Związku,
  7) ustalania wysokości składek członkowskich,
  8) powołania Sądu Arbitrażowego przy Związku oraz ustalenia jego Regulaminu,
  9) powołania Sądu Koleżeńskiego przy Związku oraz ustalenia jego Regulaminu celem rozstrzygania sporów między członkami Związku,

  10) powołania komisji zwyczajnych i nadzwyczajnych wraz z ustaleniem ich zadań oraz zasad funkcjonowania,
  11) zatwierdzania Regulaminu Komisji Etyki.
 2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w innych sprawach, o ile zostały one wskazane w Statucie oraz objęte będą porządkiem obrad.
 3. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów.
 4. Uchwały w sprawach osobowych mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, o ile taki wniosek zostanie zgłoszony chociażby przez jednego członka zwyczajnego Związku.
 5. Głosowania mogą być przeprowadzone z wykorzystaniem systemów elektronicznych.


RADA ZWIĄZKU

§ 20

 1. Rada Związku składa się z trzech do dziesięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.
 3. W przypadku zmniejszenia składu Rady poniżej trzech członków, wybory uzupełniające odbywają się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 21

Do zadań Rady Związku należy:

 1. uzyskiwanie informacji na temat bieżącej działalności Zarządu,
 2. udzielanie Zarządowi głosu doradczego i wydawanie rekomendacji,
 3. opiniowanie sprawozdania z działalności Zarządu i rocznego sprawozdania finansowego sporządzanego przez Zarząd,
 4. wnioskowanie o udzielenie absolutorium członkom Zarządu,
 5. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wykonywanych przez Radę Związku czynności,
 6. reprezentowanie Związku przy umowach i w sprawach pomiędzy Związkiem a członkami Zarządu,
 7. ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu Związku,
 8. zatwierdzanie oraz zmiana Regulaminów Zarządu i Rady Związku,
 9. wybór biegłego rewidenta, w sytuacji, w której jego działalność uznana zostanie za niezbędną lub wynikać będzie z przepisów prawa,
 10. inne sprawy przewidziane w Statucie.

§ 22

 1. Pierwsze posiedzenie Rady Związku następuje w terminie 7 dni od daty powołania członków do Rady Związku nowej kadencji.
 2. Rada Związku rozpoczyna swoją pracę od powołania Przewodniczącego Rady Związku, Zastępcy Przewodniczącego Rady Związku i Sekretarza spośród członków Rady Związku – stanowiących Prezydium Rady Związku.
 3. W przypadku, gdy pierwsze posiedzenie nie odbędzie się w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej lub w przypadku, gdy Rada Związku nie wybierze spośród swoich członków osób, o których mowa w ust. 2, Zarząd zobowiązany będzie do niezwłocznego zwołania posiedzenia Rady Związku.


§ 23

 1. Rada Związku podejmuje swoje decyzje w formie uchwał, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw uchwale, decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 2. Uchwały Rady Związku mogą być podejmowane na posiedzeniach lub przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 3. Posiedzenia Rady Związku są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Związku w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia odbywać się mogą przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Tryb i zasady odbywania posiedzeń reguluje szczegółowo Regulamin Rady Związku.
 4. Przewodniczący Rady Związku może zwrócić się do Prezesa Zarządu o zwołanie wspólnego posiedzenia Rady oraz Zarządu Związku. W takiej sytuacji Prezes Zarządu niezwłocznie zwołuje wspólne posiedzenie Rady oraz Zarządu Związku.
 5. Biuro Związku zapewnia administracyjną i organizacyjną obsługę prac Rady Związku.

ZARZĄD

§ 24

 1. Zarząd składa się z dwóch do trzech członków.
 2. Prezesa Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie spośród wybranych uprzednio członków Zarządu.
 3. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu poniżej dwóch członków, Rada Związku deleguje osobę spośród członków Rady Związku do pełnienia funkcji członka Zarządu Związku do czasu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
 4. Wybory uzupełniające przeprowadzane są na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.


§ 25

 1. Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Związku nie zastrzeżone Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Związku.
 2. Zarząd podejmuje swoje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw uchwale, decyduje głos Prezesa Zarządu.
 3. Zarząd w szczególności:
  1) ustala plany i sposoby realizacji celów Związku określonych statutem i Programem Związku uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Członków,
  2) podejmuje decyzję o przystąpieniu Związku do innych organizacji,
  3) powołuje pełnomocników do realizacji zadań statutowych,
  4) określa warunki i formę zatrudniania pracowników Biura Związku,
  5) udziela rekomendacji, potwierdzającej zdolność firmy do świadczenia usług zgodnie z zasadami etyki zawodowej, kształtowanej poprzez Zasady Etyki Rynku Zarządzania Wierzytelnościami.
 4. Zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie majątkiem Związku, których jednostkowa wartość na datę czynności:
  1) przenosi równowartość 10.000 EUR wymaga uprzedniej uchwały Zarządu Związku,
  2) przenosi równowartość 100.000 EUR wymaga uprzedniej uchwały Rady Związku.
 5. Zarząd może powoływać do realizacji zadań statutowych Grupy robocze, określając ich zadania oraz zasady funkcjonowania.

§ 26

 1. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na posiedzeniach lub przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 2. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące w trybie i na zasadach uregulowanych szczegółowo w Regulaminie Zarządu. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 3. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni przez Prezesa Zarządu Członkowie Rady Związku, członkowie Komisji Etyki, członkowie Związku lub inne osoby.

§ 27

 1. Związek reprezentowany jest przez Prezesa Zarządu działającego samodzielnie, lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 2. Prezes Zarządu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy oraz:
  1) kieruje całokształtem pracy Związku i organizuje prace Biura Związku,
  2) nadzoruje realizację uchwał Walnego Zgromadzenia oraz przyjętych zadań do wykonania.

KOMISJA ETYKI

§ 28

 1. Komisja Etyki składa się z 5 do 10 członków zwyczajnych Związku, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie,
 2. W przypadku zmniejszenia składu Komisji Etyki poniżej pięciu członków, wybory uzupełniające odbywają się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 29

Do zadań Komisji Etyki należy:

 1. stanie na straży Zasad Etyki Rynku Zarządzania Wierzytelnościami,
 2. rozpatrywanie skarg na oraz prowadzenie mediacji w sprawach związanych z naruszeniami przez członka Związku Zasad Etyki Rynku Zarządzania Wierzytelnościami,
 3. praca nad doskonaleniem Zasad Etyki Rynku Zarządzania Wierzytelnościami,
 4. praca nad tworzeniem i doskonaleniem Kodeksu Postępowania Rynku Zarządzania Wierzytelnościami,
 5. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wykonywanych przez Komisje Etyki czynności,
 6. wsparcie Zarządu Związku w promowaniu Zasad Etyki Rynku Zarządzania Wierzytelnościami oraz Kodeksu Postępowania Rynku Zarządzania Wierzytelnościami w szczególności przy organizacji wydarzeń oraz szkoleń organizowanych przez Związek,
 7. udzielanie Zarządowi głosu doradczego w zakresie dotyczącym Zasad Etyki Rynku Zarządzania Wierzytelnościami oraz Kodeksu Postępowania Rynku Zarządzania Wierzytelnościami,
 8. dokonywanie i przedstawianie członkom Związku wykładni Zasad Etyki Rynku Zarządzania Wierzytelnościami oraz zleceń dotyczących ich stosowania,
 9. współpraca w sprawach dotyczących Zasad Etyki Rynku Zarządzania Wierzytelnościami oraz Kodeksu Postępowania Rynku Zarządzania Wierzytelnościami z organizacjami prokonsumenckimi,
 10. inne sprawy przewidziane w Statucie.

§ 30

 1. Pierwsze posiedzenie Komisji Etyki następuje w terminie 14 dni od daty powołania członków do Komisji Etyki
  nowej kadencji.
 2. Komisja Etyki rozpoczyna swoją pracę od powołania Przewodniczącego Komisji Etyki, zastępcy Przewodniczącego Komisji Etyki oraz Sekretarza spośród członków Komisji Etyki – stanowiących Prezydium Komisji Etyki.
 3. W przypadku, gdy pierwsze posiedzenie nie odbędzie się w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej lub w przypadku, gdy Komisja Etyki nie wybierze spośród swoich członków osób, o których mowa w ust. 2, Zarząd zobowiązany będzie do niezwłocznego zwołania posiedzenia Komisji Etyki.


§ 31

 1. Komisja Etyki podejmuje swoje decyzje w formie uchwał, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 jej członków. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw uchwale, decyduje głos Przewodniczącego Komisji Etyki.
 2. Uchwały Komisji Etyki mogą być podejmowane na posiedzeniach lub przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 3. Posiedzenia Komisji Etyki są zwoływane przez Przewodniczącego Komisji Etyki w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
 4. Posiedzenia odbywać się mogą przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Tryb i zasady odbywania posiedzeń reguluje szczegółowo Regulamin Komisji Etyki.
 5. Biuro Związku zapewnia administracyjną i organizacyjną obsługę prac Komisji Etyki.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32

 1. Zmiana Statutu następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 30 % ogólnej liczby członków zwyczajnych Związku.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu Związku podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 30 % ogólnej liczby członków zwyczajnych Związku.
 3. Sposób likwidacji majątku oraz cel, na który przeznaczony będzie majątek Związku określa Walne Zgromadzenie w uchwale o rozwiązaniu Związku.