4 czerwca 2019

Zacieśnia się współpraca KPF i PZZW na rzecz rozwoju rynku zarządzania wierzytelnościami

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) oraz Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami (PZZW) podpisały list intencyjny, dotyczący współpracy samorządowej w obszarach priorytetowych dla wspierania rozwoju branży zarządzania wierzytelnościami i całego rynku usług finansowych w Polsce. Obie organizacje wyraziły tym samym wolę prowadzenia wspólnych działań w zakresie standardów etycznych w biznesie, edukacji i legislacji.

KPF i PZZW zrzeszają łącznie ponad sto podmiotów zajmujących się profesjonalnym obrotem wierzytelnościami i windykacją. Tym samym reprezentują zdecydowaną większość rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Obu organizacjom przyświecają wspólne cele, związane w szczególności z reprezentacją słusznych interesów gospodarczych swoich członków, zwłaszcza wobec organów państwowych, a także z kształtowaniem i upowszechnianiem  zasad etyki w działalności gospodarczej sektora, udostępnianiem aktualnej i rzetelnej wiedzy na temat funkcjonowania rynku, a przez podejmowanie tych działań – wspólne budowanie pozytywnego wizerunku sektora zarządzania wierzytelnościami.

Integracja wokół wspólnych wartości ma kapitalny i podstawowy sens. Potrzebna jest bowiem integracja zarówno w wymiarze sektorowym, jak i międzysektorowym. Współpraca KPF i PZZW dobrze realizuje tę filozofię samorządową i przyniesie pozytywne efekty dla całego rynku finansowego i polskiej gospodarki. Jako KPF jesteśmy gotowi w sposób otwarty dzielić się naszymi doświadczeniami, jak i budować doświadczenia wspólne, by wzmacniać pozytywną, długą perspektywę rozwoju sektora zarządzania wierzytelnościami, którego istotny wkład dla utrzymywania wzrostu gospodarczego i rozwoju praktycznie każdego sektora polskiej gospodarki jest dziś merytorycznie niepodważalny – powiedział Andrzej Roter, Prezes KPF.

Współpraca  KPF i PZZW w obszarze legislacji będzie polegać na wymianie informacji o stanowiskach i opiniach dotyczących istotnych dla całego rynku zarządzania wierzytelnościami kwestii, przedkładanych indywidualnie przez organizacje ustawodawcy oraz organom administracji publicznej w Polsce i Unii Europejskiej. Co więcej w razie uznania wspólnie takiej potrzeby – obie organizacje podejmą się wypracowywania wspólnych stanowisk lub opinii oraz zaprezentują je interesariuszom rynku. Działania związane z etyką w biznesie obejmą promowanie zasad etycznych oraz wypracowanie wspólnych dla całego rynku zarządzania wierzytelnościami standardów praktyk biznesowych.

Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami wraz z Konferencją Przedsiębiorstw Finansowych wyraził gotowość i chęć do podejmowania działań nakierowanych na powiększenie swoich zasobów wiedzy i kompetencji jako organizacji i poszczególnych firm członkowskich. Działania te mogą być realizowane poprzez prowadzenie badań i analiz dotyczących aktualnych kwestii rynku finansowego i branży zarządzania wierzytelnościami, poprzez działania media i public relations, poprzez realizację wydarzeń kierowanych do branży zarządzania wierzytelnościami i całego rynku finansowego. Celem tak pojmowanej aktywności jest dostarczanie rzetelnej i sprawdzonej wiedzy interesariuszom sektora, a dzięki współpracy obu organizacji, jeszcze silniej następować będzie integracja branży zarządzania wierzytelnościami i rynku finansowego. Co więcej, PZZW jako członek FENCA, organizacji skupiającej branżę zarządzania wierzytelnościami w całej Europie, będzie promować na arenie europejskiej efekty współpracy obu organizacji – mówi Piotr Badowski, Prezes Zarządu PZZW.

Poniżej przedstawiamy list intencyjny podpisany przez PZZW i KPF.

List intencyjny PZZW-KPF

Aktualności , , ,