5 kwietnia 2018

Rządowy projekt ustawy – przedawnienie roszczeń

Szanowni Członkowie PZZW!

Jesteśmy po drugim posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, rozpatrującej rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2216).

Przypominamy, że projekt ten dotyczy skrócenia okresu przedawnienia roszczeń.

Zgodnie z literalnym brzmieniem projektowanego art. 117 § 2(1) kc po upływie terminu przedawnienia nie będzie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi.

Po raz kolejny zwracaliśmy uwagę członkom Komisji na brak jasności i precyzji tego przepisu. W naszej opinii nie jest jasne, jakie skutki będzie rodziło jego zastosowanie, zarówno na płaszczyźnie materialnoprawnej, jak i proceduralnej. Jakkolwiek z treści uzasadnienia zdaje się wynikać jednoznacznie, że skutek ten ogranicza się do powstania stanu niezaskarżalności roszczenia (tyle że branego pod uwagę przez sąd z urzędu, a nie jak dotychczas na zarzut pozwanego), to na tle literalnego brzmienia przepisu można mieć wątpliwości, czy skutkiem tym nie będzie jednak wygaśnięcie roszczenia, co wynika z posłużenia się zwrotem „nie można domagać się zaspokojenia”, zamiast przykładowo zwrotem „nie można dochodzić”, czy też innym, który jednoznacznie wskazywałby, iż chodzi o brak możliwości dochodzenia roszczenia w postępowaniu sądowym.

Podczas posiedzenia Komisji zwróciliśmy także uwagę na możliwe, negatywne skutki wprowadzenia projektowanego przepisu ustawy zmieniającej (art. 5 ust. 4), zgodnie z którym roszczenia przedawnione przysługujące przeciwko konsumentowi, co do których do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie podniesiono zarzutu przedawnienia, podlegają z tym dniem skutkom przedawnienia określonym w ustawie zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą.

Wskazywaliśmy, że skutkiem prowadzenia tego przepisu będzie de facto umorzenie zobowiązań konsumentów, które będą przedawnione w chwili wejścia w życie projektowanej ustawy. Skutek ten dotknie także roszczeń, które będą przedmiotem toczących się postępowań sądowych.

Podsekretarz stanu w MS Łukasz Piebiak przyznał, że gdy zostaną zastosowane nowe przepisy, sądy z urzędu będą uwzględniały upływ terminu przedawnienia, czego konsekwencją będzie oddalenie powództwa i obciążenie powoda kosztami postępowania sądowego.

Mimo wspólnego sprzeciwu strony społecznej, uczestniczącej w posiedzeniu Komisji, posłowie nie zdecydowali się na wydłużenie vacatio legis dla ww. zmian.

O dalszych pracach legislacyjnych nad tą ustawą będziemy Państwa informowali.

Autor:

Radosław Cieciórski

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji ds. Legislacji, Członek Zarządu PZZW

Aktualności , , , , , , , ,