3 października 2022

Podsumowanie Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami – 30 września 2022 r.

Szanowni Państwo!

30 września 2022 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami. W tym roku wydarzenie miało formę online.

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków PZZW przedstawiona została informacja o stanie spraw Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami oraz podjęto uchwały o zatwierdzeniu sprawozdań Organów Związku za rok 2021 oraz udzieleniu absolutoriów ich Członkom.

Na zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Członków został przedstawiony przez Zarząd PZZW plan działalności na następne lata.

Gorąco dziękujemy wszystkim uczestnikom Walnego Zgromadzenia Członków PZZW za uczestnictwo w tak ważnym wydarzeniu i żywimy nadzieję na dalsze aktywne uczestnictwo w inicjatywach podejmowanych przez Związek!

Aktualności