4 stycznia 2023

Podsumowanie roczne działalności PZZW w 2022 r.

Szanowni Państwo,

przestawiamy podsumowanie tego, co się wydarzyło w 2022 roku.

W związku z agresją zbrojną Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, wyraziliśmy solidarność z obywatelami i mieszkańcami Ukrainy i wspieraliśmy pracowników ukraińskiego pochodzenia zatrudnionych w wielu naszych firmach członkowskich.

Po kilkumiesięcznej pracy uruchomiliśmy projekt “Edukacyjnie o windykacji”. Projekt stanowi bazę wiedzy na temat praktycznych aspektów procedur windykacyjnych oraz zarządzania finansami przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowego w zadłużeniu, która dostępna jest na dedykowanej stronie internetowej: https://owindykacji.edu.pl .

Projekt ma przede wszystkim na celu zwiększanie świadomości społecznej na temat poszczególnych etapów windykacji, natury relacji wierzyciel-dłużnik, zagrożeń związanych ze spiralą zadłużenia, utratą płynności, odwlekaniem spłaty długów, a w szczególności w zakresie etycznego, zgodnego z prawem i dobrymi praktykami rynkowymi dochodzenia wierzytelności.

W zakresie realizacji zadań Związku w obszarze legislacji powołano zespół roboczy ds. ustawy gromadzący ekspertów w dziedzinie prawa z firm członkowskich celem przeanalizowania i przygotowania stanowiska i opinii w przedmiocie projektu ustawy o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora. Zespół pod przewodnictwem kancelarii prawnej będącej we stałej współpracy z PZZW opracował i skierował do Ministerstwa Sprawiedliwości szczegółowe stanowisko do projektowanych zmian prawnych. W tym zakresie skierowano również pismo do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wskazujące na wpływ przewidywanych zmian prawnych na sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz skierowano do Polskiego Towarzystwa Gospodarczego prośbę o wsparcie głosu polskich przedsiębiorców zajmujących się zarządzaniem wierzytelnościami. W obszarze legislacji przedstawiono i przesłano również stanowisko do projektu ustawy zmieniającej prawo restrukturyzacyjne i prawo upadłościowe. Związek rozpoczął inicjatywę wśród Członków FENCA mająca na celu utworzenie za pomocą ankietę bazy wiedzy na temat krajowych aktualnych rozwiązań prawnych w zakresie dochodzenia należności.

W związku z projektowymi zmianami prawnymi w obszarze dochodzenia należności przez podmioty prywatne Związek aktywnie współpracował z kluczowymi dziennikami i magazynami prasowymi, w tym Dziennikiem Gazetą Prawną, Gazetą Finansową i Miesięcznikiem BANK. Przedstawiciele Związku wypowiadali się o przewidywanych skutkach implementacji zapowiadanych zmian prawnych na dochodzenie wierzytelności w Polsce również podczas wydarzeń branżowych, w tym m.in. podczas sesji eksperckiej PZIP & LendTech: obszar wierzytelności, której prelegentem był Członek Zarządu PZZW Rafał Hermański.

Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami objął swoim patronatem Konferencję Credit Risk 2022, organizowaną przez Polski Instytut Credit Management. Konferencja Credit Risk to prezentacja najnowszych trendów, metod oraz praktyki zarządzania ryzykiem kredytu B2B. Wydarzenie daje możliwość skonfrontowania własnej wiedzy z doświadczeniami praktyków zarządzania ryzykiem kredytowym, zarówno z firm polskich jak i międzynarodowych korporacji. Omawiając całość procesu order-to-cash w przedsiębiorstwie, zakres merytoryczny kładł nacisk na działania zmierzające do minimalizacji powstawania trudnych oraz nieściągalnych należności.

Poprzez współpracę Związku z PICM eksperci z firm członkowskich mogli publikować artykuły w Credit Manager Magazine.

30 września 2022 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami. W tym roku wydarzenie miało formę online.

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków PZZW przedstawiona została informacja o stanie spraw Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami oraz podjęto uchwały o zatwierdzeniu sprawozdań Organów Związku za rok 2021 oraz udzieleniu absolutoriów ich Członkom.

Na zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Członków został przedstawiony przez Zarząd PZZW plan działalności na następne lata.

W październiku 2022 roku PZZW oficjalne został członkiem wspierającym Polskiego Towarzystwa Gospodarczego.

Polskie Towarzystwo Gospodarcze jest związkiem pracodawców ukierunkowanym na uwolnienie potencjału biznesowego oraz patriotyzmu gospodarczego kraju. Organizacja stawia na budowanie wspólnoty i odpowiedzialny biznes w oparciu o konserwatywne wartości. Są one gwarancją osobistego i zawodowego sukcesu. Celem PTG jest ochrona praw i reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, zrzeszonych członków wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego.

Do grona członków PZZW dołączyło kilka nowych podmiotów, w tym wspierające branżę windykacyjną oferujące usługi dedykowane dochodzeniu należności na rynku.

Dziękujemy wszystkim za aktywnym udział w życiu Związku w 2022 roku!

Aktualności