27 listopada 2015

Intrum Justitia członkiem Polskiego Związku Windykacji!

Intrum Justitia jest wiodącą w Europie grupą specjalizującą się w windykacji oraz zarządzaniu wierzytelnościami, która rocznie obsługuje ponad sześć milionów spraw dla ponad osiemdziesięciu tysięcy Klientów. Grupa ma własne biura w dwudziestu krajach europejskich. W pozostałych częściach świata działa w oparciu o ponad sto czterdzieści przedstawicielstw i agencji. Intrum Justitia oferuje zintegrowany pakiet usług, dzięki którym przedsiębiorstwa mogą zachować pełną kontrolę nad udzielanymi swoim odbiorcom kredytami. Zakres i jakość świadczonych usług to efekt doświadczeń zdobytych przez Intrum Justitia przez ponad osiemdziesiąt lat. Dodatkowe informacje na:www.intrum.com oraz www.intrum.pl.

Intrum Justitia istnieje w Polsce od 1998 roku. Oferuje szeroki pakiet usług w zakresie zarządzania wierzytelnościami, zarówno na rynku komercyjnym jak  i konsumenckim. Głównym celem Intrum Justitia jest poprawa  płynności finansowej Klientów. W Polsce współpracują z nami firmy z różnych branż, są to: operatorzy telefonii stacjonarnej i mobilnej, banki, pośrednicy kredytowi i instytucje finansowe, przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe i leasingowe, dystrybutorzy wody i firmy gospodarujące odpadami. Korzystają z naszych usług wielkie korporacje ponadnarodowe, eksporterzy i importerzy, firmy transportowe, reprezentanci sektora publicznego, właściciele nieruchomości komunalnych oraz wynajmujący powierzchnie handlowe i biurowe. Wśród naszych odbiorców są telewizje kablowe, operatorzy Internetu, agencje reklamowe, wydawnictwa, portale internetowe i firmy prowadzące sprzedaż wysyłkową. Tak szeroki krąg odbiorców usług świadczonych przez Intrum Justitia zapewnia nam różnorodność naszych propozycji.

  • 3500 tysiąca pracowników zatrudnionych w całej grupie
  • 17 lat na polskim rynku
  • Ponad 350 pracowników Intrum w Polsce

 

MONITORING

Systematyczne przypominanie o terminach płatności/zaległości, weryfikacja adresów, zatrudnienia i innych danych. Kształt usługi uzależniony od specyfiki branży i oczekiwań Klienta. Cel: prewencja powstawania zadłużeń i utrzymanie Klienta naszego Klienta. 

WINDYKACJA POLUBOWNA – KRAJOWA I ZAGRANICZNA

Kombinacja negocjacji telefonicznych, listów, wezwań, i bezpośrednich wizyt w terenie.

Nowoczesne Call-Center, doświadczeni negocjatorzy, zaawansowane technologie windykacyjne oraz specjalistyczny system informatyczny. Kompleksowe raporty działań dla Klienta (e-mail, www).

Indywidualna obsługa procesów – dedykowani opiekunowie i negocjatorzy.

WINDYKACJA PRAWNA, OBSŁUGA SĄDOWA I EGZEKUCYJNA

Kontynuacja procesu windykacyjnego na drodze sądowej i egzekucyjnej. Pomoc prawna w zakresie dochodzenia wszelkich wierzytelności krajowych i zagranicznych, na wszystkich etapach postępowania i we wszystkich formach przewidzianych prawem. Negocjacje, mediacje, postępowania sporne, egzekucyjne, upadłościowe i układowe.

DŁUGOTERMINOWE NADZOROWANIE NALEŻNOŚCI

Kontynuacja procesu dochodzenia należności bezpośrednio po windykacji polubownej, a także po postępowaniu sądowym i bezskutecznej egzekucji komorniczej. Proces dedykowany dla spraw trudnych, wrażliwych, również dla wierzytelności po bezskutecznej egzekucji komorniczej i innych spisanych w straty. Jest również znakomitą alternatywą dla cesji wierzytelności. Oparty na systematyczny przypominaniu o zadłużeniu i monitorowaniu uzgodnionych z dłużnikiem rat. 

OBRÓT WIERZYTELNOŚCIAMI (TFI INTRUM JUSTITIA)

Zakupy całych pakietów zadłużeń, o zróżnicowanym przeterminowaniu i jakości. Pełna i profesjonalna pomoc merytoryczna i prawna na etapie przygotowania pakietu do sprzedaży. Indywidualna wycena każdego portfela wierzytelności. Intrum jest w Polsce prekursorem cesji wierzytelności!

ODZYSKIWANIE ZAGRANICZNEGO PODATKU VAT

Prawo zwrotu zagranicznego podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług za granicą przysługuje firmom oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym w kraju nabycia swojej siedziby i są zarejestrowanymi płatnikami VAT w kraju pochodzenia. W tym zakresie obsługujemy zwroty VAT zapłaconego we wszystkich krajach Unii Europejskiej, jak również z Islandii, Norwegii oraz Szwajcarii.

 

O INTRUM JUSTITIA

1923 Sven Göranson zakłada Intrum Justitia.

1920-1960 Utworzenie i rozwój firmy Intrum Justitia, która staje się liderem rynku w Szwecji. Głównym celem działalności jest odzyskiwanie wierzytelności.

1971 Bo Göransson przejmuje firmę Intrum Justitia od swojego ojca. Firma rozpoczyna prowadzenie działalności w Szwajcarii, co stanowi początek przyszłej ekspansji w całej Europie.

1970 Rozpoczyna się europejska ekspansja. Intrum Justitia staje się liderem zarządzania należnościami, koncentrując się na odzyskiwaniu wierzytelności w krajach skandynawskich.

1980 Kontynuowanie ekspansji, głównie poprzez nabywanie firm działających na rynkach lokalnych. W połowie lat osiemdziesiątych główna siedziba spółki zostaje przeniesiona ze Sztokholmu do Amsterdamu.

1998 Rozpoczęcie działalności w Polsce. Kupno belgijskiej firmy Assu-Re Credit Management Services oraz szwajcarskint 2iej Inkasso und Finanzierungs AG. Synergy Ltd oraz Industri Kapital 1997 Fund nabywają 100 procent udziałów w Intrum Justitia w drodze przetargu publicznego. Akcje spółki zostają wycofane z Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

1990 Akcje Intrum Justitia są notowane na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Oferta grupy jest rozwijana i poszerzana o kompleksowy wachlarz usług zarządzania wierzytelnościami. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych Intrum Justitia przechodzi w ręce prywatnego inwestora, stawiając sobie za cel restrukturyzację działalności.

2001 Wykupienie od Dun & Bradstreet, działającą w sektorz zarządzania należnościami w Europie. W tym samym roku Intrum Justitia nabywa również Via Ejecutiva, prowadzącą działalność w Hiszpanii i Portugalii.

2002 Spółka macierzysta przenosi się z Antyli Holenderskich do Szwecji, gdzie odtąd będzie mieścić się jej siedziba główna. Intrum Justitia AB jest notowana na Sztokholmskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Firma rozpoczyna prowadzenie działalności na Litwie. Nabywa Stirling Park w Szkocji. Zakup Jean Riou Contentieux oraz Cofreco sprawia, że Intrum Justitia staje się liderem na rynku francuskim.

2004 Europejski Raport Płatności Konsumenckich, sporządzony przez Intrum Justitia pokazuje, że praktyki płatnicze w Europie ulegają pogorszeniu. Stanowi to jedną z największych przeszkód, wpływających na rozwój wielu firm w Unii Europejskiej.

2005 Grupa rozpoczyna i kontynuuje inwestowanie w nabyte portfele wierzytelności. Jesienią dokonuje zakupu pakietu hiszpańskich niespłaconych pożyczek bankowych. Kupno słowackiej firmy windykacyjnej Creditexpress Slovakia, która obecnie działa pod nazwą Intrum Justitia Slovakia.

2006 Wzrost inwestycji w obsługę nabytych portfeli wierzytelności, w tym zakup dużego pakietu nieściągalnych należności bankowych w Niemczech.  

2007 Rozpoczyna się strategiczna podróż od firmy windykacyjnej do firmy zarządzającej wierzytelnościami. Wprowadzona zostaje ujednolicona organizacja pracy, zorientowanej na proces i klienta.

2008 Wprowadzenie nowej inentyfikacji wizualnej firmy. Strategiczne przejęcia Solutius w Belgii oraz grupy Cronos i SSE we Francji.

Aktualności