10 września 2019

Zmiany w postępowaniu upadłościowym z podpisem Prezydenta

30 sierpnia br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw w z poprawkami zgłoszonymi przez Senat. Tydzień później w piątek Prezydent podpisał nowelizację.

Zgodnie z nowym porządkiem prawnym sąd nie będzie już badał na etapie ogłaszania upadłości  przesłanek negatywnych w postaci doprowadzenia do niewypłacalności lub istotnego zwiększenia jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Nawet więc w sytuacji, gdy niewypłacalność powstała z winy dłużnika będzie mógł on skorzystać z dobrodziejstw postępowania upadłościowego i doprowadzić do umorzenia części swojego zadłużenia. Przesłanki te dopiero będą rozważane na etapie ustalenia planu spłaty wierzycieli. Istotną zmianę stanowi zrównanie dłużników prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą z konsumentami, którzy w uproszczonej procedurze, bez wyznaczania sędziego-komisarza, będę mogli wnosić o ogłoszenie upadłości. Kolejne  rozwiązania wychodzące naprzeciw dłużnikowi można wypatrzyć w zmodyfikowanej treści art. 369, zgodnie z którym upadły może złożyć wniosek o umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeżeli jego osobista sytuacja „w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty”. Nowelizacja przewiduje również rozszerzenie katalogu przedmiotów nie wchodzących do masy upadłości. Do 31 sierpnia br. opublikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ponad 5 tys. ogłoszeń związanych z toczącymi się postępowaniami upadłościowymi konsumentów, a 399 dotyczyło upadłości firm. Zmiany legislacyjne w takim kształcie najprawdopodobniej spowodują wzrost liczby oddłużeń już w pierwszej połowie 2020, w szczególności podmiotów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Niestety usunięcie badania przesłanki zawinienia na etapie otwarcia postępowania upadłościowego generuje zagrożenie ogłaszania upadłości podmiotów, które świadomie przyczyniły się do powstania zadłużenia.

Większość przepisów ustawy w nowym brzemieniu wejdzie w życie już 14 dni po jej ogłoszeniu, niektóre z nich z nadejściem nowego roku bądź 1 grudnia 2020 r.

Aktualności