28 czerwca 2019

Wspólne posiedzenie komisji sejmowych – obrady nad projektem ustawy w celu ograniczenia zatorów płatniczych

W czwartek, 27 czerwca, komisje sejmowe prowadzące prace nad projektem ustawy w celu ograniczenia zatorów płatniczych obradowały wspólnie nad treścią projektowych zmian w czterech obszarach:

  • Procedura cywilna,
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych,
  • Zwalczanie nieuczciwej konkurencji,
  • Terminy zapłaty w transakcjach handlowych.

Uwaga obradujących skoncentrowała się wokół kwestii niezwykle istotnej dla przedmiotowego projektu – terminów zapłaty.

Wśród przegłosowanych poprawek wpływ na rynek zarządzania wierzytelnościami mają m.in. zakaz zbywania rekompensaty za koszty odzyskiwania należności przy zróżnicowaniu jej wysokości w zależności od wartości świadczenia pieniężnego, skrócenie terminu zapłaty do 30 dni przy transakcjach, w których zobowiązanym do świadczenia jest podmiot publiczny, czy też uzupełnienie uregulowanego ustawowo katalogu czynów nieuczciwej konkurencji o narzucanie nadmiernie długich terminów zapłaty.

Rezultatem posiedzenia było przyjęcie w zakresie procedury cywilnej zmiany dotyczącej wykazywania interesu prawnego przy udzielaniu zabezpieczenia. Komisje sejmowe podzieliły opinię wnioskodawcy, że wystarczające dla sądu powinno być uprawdopodobnienie roszczenia i okoliczności przez żądającego tego zabezpieczenia.

Tylko część planowanych zmian przewidzianych przez projekt legislacyjny udało się przedyskutować podczas zwołanego posiedzenia. Termin wznowienia dalszych prac wyznaczono na dzień 3 lipca br.

Aktualności