8 kwietnia 2020

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – Pakiet zmian prawnych – wdrożone rozwiązania przeciwdziałające skutkom pandemii COVID-19 – informacje. ZAKTUALIZOWANE!

Ostatni tydzień marca stanowił okres wzmożonych prac nad projektem pakietu zmian ustawowych mających na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 i wsparcia przedsiębiorców, których egzystencja na rynku stała się zagrożona. W całym tym krótkim horyzoncie czasowym reprezentanci biznesu i organów, w zakresie których kompetencji leży ochrona interesu przedsiębiorców, kierowała do przedstawicieli rządu postulaty prawne. Część z nich została uwzględniona i włączona do projektu pakietu legislacyjnego, a niektóre spotkały się z odmową. 1 kwietnia br. weszło w życie większość uchwalonych zmian legislacyjnych. Obecnie toczą się prace nad nowelizacją wdrożonej ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zbiorczo określane Tarczą Antykryzysową 1.1. Aktualnie projekt został poddany analizie Sejmu.

Wśród wprowadzonych do polskiego systemu prawnego zmian znalazły się przepisy obejmujące swoim zakresem następujące zagadnienia:

I Funkcjonowanie sądów

Od momentu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego sądy masowo zdejmowały z wokandy rozprawy i posiedzenia jawne, a nowe terminy nie zostały wyznaczone. Wysyłka pism sądowych  została wstrzymana, a procesowanie jedynie spraw pilnych uznano za uzasadnione. Rozwiązania uchwalone w specustawie przewidują przede wszystkim:

 • zawieszenie biegu terminów sądowych i procesowych w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, administracyjnych, podatkowych, kontrolach uregulowanych ustawą- Ordynacja podatkowa,
 • zawieszenie i brak rozpoczęcia terminów wynikających z przepisów administracyjnych, w tym terminów zawitych, przedawnienia,
 • możliwość powierzenia wykonywania niecierpiących zwłoki zadań innemu sądowi,
 • możliwość oddelegowania sędziów za ich zgodą i na czas oznaczony do innego sądu,
 • podejmowanie uchwał przez samorządy zawodów prawniczych w trybie zdalnym,
 • określenie katalogu spraw pilnych obligatoryjnych do rozpatrzenia przez sąd.

Rząd swoją autopoprawką wyłączył z projektu legislacyjnego zapisy o zawieszeniu biegu terminów w obrocie cywilnoprawnym. Część przedstawicieli biznesu upatruje rozwiązanie w przesłance “siły wyższej” uregulowanej w Art.173 KPC (postępowanie ulega zawieszeniu z mocy prawa w razie zaprzestania czynności przez sąd wskutek siły wyższej).

Projektowanym zapisem, który również nie znalazł się w uchwalonej specustawie było umożliwienie  wnoszenia i doręczania pism procesowych online przy użyciu platformy e-PUAP lub poczty e-mail.

Zachęcamy do zapoznania się z infografiką w tym temacie – FUNKCJONOWANIE SĄDU 

II Wsparcie przedsiębiorców i odroczenia płatności

W trakcie prac nad Tarczą Antykryzysową przedstawiciele rynku wielokrotnie podnosili o odciążenie przedsiębiorców w zakresie danin publicznoprawnych. Postulowano o objęcie zwolnieniem z regulowania składek ZUS wszystkich przedsiębiorców niezależnie od ich wielkości i zatrudnienia, a także o dofinansowanie wynagrodzeń prawniczych, w szczególności w sektorach krytycznych, które najbardziej dotkliwie odczuły skutki wprowadzenia stanu epidemii.

W przedmiocie składek i podatków wprowadzono m.in. następujące zmiany:

 • zwolnienie z płatności ZUS na 3 miesiące dla samozatrudnionych i przedsiębiorców zatrudniających do 9 pracowników, których przychody w marcu były niższe niż 300% średniej krajowej tj. 15 681 zł.,
 • możliwość zwolnienia przez urzędy gmin z podatku od nieruchomości lub jego odroczenia,
 • przesunięcie zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń,
 • zwolnienie z PCC umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia br.,
 • zwolnienie z opłaty prolongacyjnej w należnościach skarbowych i składkach,
 • przesunięcie wejścia w życie nowej matrycy VAT,
 • zmiana terminu wprowadzenia PPK dla nowych uprawnionych na 1 października,
 • zaniechanie poboru pit od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem mieszkaniowym udzielonym na cele mieszkaniowe,
 • wydłużono termin do złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty podatku do 31 maja br.,
 • stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r.
 • wyłączenie stosowania regulacji w podatkach dochodowych dotyczących tzw. złych długów wobec dłużników.

Zachęcamy do zapoznania się z infografiką w tym temacie – PODATKI I SKŁADKI

W przedmiocie dofinansowań przedsiębiorców wdrożono m.in. poniższe zmiany:

 • jednorazowe świadczenia postojowe dla zleceniobiorców i samozatrudnionych przy przychodzie nieprzekraczającym 300% średniego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału,
 • dofinansowanie zatrudnienia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w okresie przestoju przedsiębiorstwa lub przy redukcji wymiaru czasu pracy w związku z spadkiem obrotów poniżej 15 % lub 25 %,
 • udzielanie gwarancji przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 80 % na kredyty, warunkiem jest uregulowanie płatności w ZUS i Urzędzie Skarbowym do dn. 1 lutego br.,
 • automatyczne wznowienie kredytu obrotowego w banku po jego zakończeniu,
 • jednorazowe pożyczki dla mikroprzedsiębiorców w wysokości 5 tys. zł.

Zachęcamy do zapoznania się z infografiką w tym temacie – DOFINANSOWANIA DLA BIZNESU

III Odroczenie obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych

Okres pandemii w szczególności oddziałuje na sytuację przedsiębiorców w zakresie zarządzania płynnością finansową i wypłacalnością. W dobie zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych znacząco utrudnione jest bieżące dotrzymywanie terminów dla realizacji obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych, a w szczególności w przedmiocie przedłożeniu sprawozdań finansowych.  W zakresie obowiązków sprawozdawczych w stosunku do przedsiębiorców, podmiotów uczestniczących w obrocie na rynku kapitałowym rozporządzenie Ministra Finansów przewiduje przesunięcie terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji. W tym przedmiocie zaproponowano i uchwalono m.in. następujące zmiany:

1. w stosunku do terminów związanych ze sprawozdawczością finansową:

 • dla sporządzenia i podpisanie rocznego sprawozdania finansowego – 30.06.20, dla złożenia w formie elektronicznej przez podatników PIT – 31.07.20,
 • dla udostępnienia sprawozdania finansowego i wyników badania uprawnionym organom – 15.09.20.
 • dla badania i zatwierdzenia sprawozdania finansowego – 30.09.20,
 • dla złożenia sprawozdania finansowego w Urzędzie Skarbowym – 10.10.20, w KRS i w celu ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 15.10.20.

2. w stosunku do terminów związanych z rachunkowością:

 • dla sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy oraz zakończenia inwentaryzacji aktywów i pasywów dla podmiotów podlegających nadzorowi KNF – 24.05.20, dla innych – 24.06.20,
 • dla zamknięcia ksiąg rachunkowych dla podmiotów podlegających nadzorowi KNF – 15.09.20, dla innych – 15.10.20.

3. na zgłoszenie przez osoby uprawnione do reprezentacji spółki (określanej w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych – 13.07.20.

Zachęcamy do zapoznania się z infografiką w tym temacie – OBOWIĄZKI INFORMACYJNE I SPRAWOZDAWCZE

IV Finansowanie zewnętrzne

Wdrożony pakiet rozwiązań przewiduje metody poprawy płynności finansowej przedsiębiorców, głównie poprzez:

 • ułatwienia w zakresie regulowania zaciągniętych zobowiązań,
 • dodatkowe finansowania,
 • ułatwione zasady uzyskania zewnętrznego finansowania.

Pakiet zmian prawnych przewiduje:

 • wprowadzenie tzw. wakacji kredytowych – odroczenia terminu spłaty zaciągniętego kredytu w banku na ustalony z bankiem okres,
 • wprowadzenie limitu maksymalnych kosztów okołoodsetkowych w wysokości 45% kwoty całkowitej kredytu i limitu udzielanych pożyczek w wysokości 21 %.

Obecnie zakres renegocjacji warunków umowy kredytowej zależy od konkretnego usługodawcy – banku, na tą chwilę w systemie bankowym nie opublikowano jednolitych warunków dla udzielenia odroczenia.

Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju uruchomiła program pomocowy stanowiący realizację Tarczy Antykryzysowej skierowana do różnych kategorii przedsiębiorców i w różnym zakresie:

PFR – obligacje, pożyczki lub obejmowanie udziałów lub akcji.

KUKE – ubezpieczenie obrotu handlowego

ARP – dotacje, leasing operacyjny, pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu

w kapitale obrotowym lub wypłatę wynagrodzeń dla sektora MŚP

PAIH -obsługa inwestycji zagranicznych.

Zarówno organy krajowe, jak i instytucje unijne wypracowują wytyczne i standardy dla wprowadzonych rozwiązań w zakresie wsparcia przedsiębiorców. M.in. Europejski Bank Centralny wydał wytyczne w przedmiocie moratoriów dotyczących spłat pożyczek, stosowane w świetle kryzysu COVID-19. Zawiera kryteria, które muszą one spełniać. aby nie zostać uznane jako forbearance (działania restrukturyzacyjne wprowadzające udogodnienia dla stron wymuszone trudną sytuacją finansową), zaś Komisja Nadzoru Finansowego pracuje obecnie nad opracowaniem i wprowadzeniem standardów dla udzielania wakacji kredytowych przez banki.

Zachęcamy do zapoznania się z infografiką w tym temacie – FINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE

V Dochodzenie wierzytelności

Bieżąca sytuacja na rynku związana z epidemią koronawirusa (covid-19) wzbudza uzasadnione zaniepokojenie wśród wierzycieli i przedsiębiorstw zarządzających wierzytelnościami.

Trudności w zakresie regulowania bieżących należności przez kontrahentów, nieregularnych przepływach pieniężnych i narastającym problemie zatorów płatniczych spowodowanych pandemią są obecnie na porządku dziennym. Rozpoczyna się fala upadłości, firmy stają się niewypłacalne. Ograniczono możliwości w zakresie dochodzenia należności m.in. od szpitali, podmiotów zagranicznych, w szczególności w rejonach pandemii, czy w zakresie należności za media. Sytuacja wierzycieli stała się niepewna, a potrzeba gotówki na teraz pilniejsza. Narasta presja ze strony wierzycieli w zakresie jak najsprawniejszego i skutecznego odzyskania należności w celu zabezpieczenia finansów w czasie podwyższonego ryzyka.

Działania w zakresie windykacji należności wymagające bezpośredniego kontaktu z dłużnikami są stopniowe ograniczane, a liczba spraw przyjmowanych do obsługi w wielu przedsiębiorstwach wzrasta przy ograniczonych możliwościach ich bieżącego zarządzania.

Tak samo zakres czynności komorniczych, w szczególności obejmujący działania w terenie, uległ znaczącemu uszczupleniu. Komornicy wstrzymują eksmisje i nie wyznaczają kolejnych terminów. Dotyczy to również licytacji, osobistych doręczeń (doręczenia komornicze wprowadzone przez nowelizację KPC), jak i czynności terenowych.

Biegi terminów w  postępowaniach sądowych i egzekucyjnych uległy zawieszeniu. Sądy jeszcze przed uchwaleniem Tarczy Antykyzysowej zaczęły zdejmować z wokandy rozprawy i posiedzenia jawne. Wstrzymano biegi terminów m.in. zawitych rodzących ujemne skutki w przypadku ich niedochowania, dla przedawnienia, milczącego załatwienia sprawy, jednakże wyłącznie w sprawach administracyjnych. Zawieszono również wykonywanie tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego.

Wyłączone spod egzekucji zostały m.in. środki finansowe na walkę z koronawirusem otrzymane przez placówki medyczne. Ze świadczenia postojowego przyznanego na mocy specustawy mającej przeciwdziałać skutkom epidemii nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.

Zachęcamy do zapoznania się z infografiką w tym temacie – DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI

Aktualności