10 grudnia 2019

Stanowisko Zarządu PZZW w sprawie publikacji w Dzienniku Gazeta Prawna

Stanowczo nie zgadzamy się ze stwierdzeniem występującym w materiale Dziennika Gazeta Prawna z dnia 29.11, jakoby branża zarządzania wierzytelnościami nie posiadała samoregulacji i dopiero rozpoczynała nad nią pracę. Wspomniany sektor posiada Kodeks Etyki, który w formie prawa miękkiego reguluje zasady etycznego, polubownego dochodzenia należności.

Od samego początku istnienia organizacji branżowych kwestia unormowania etycznego prowadzenia windykacji polubownej była nadrzędną wartością i jednym z podstawowych celów do wypracowania dla sektora windykacji, stąd też były to jedne z pierwszych dokumentów wypracowanych przez związki zrzeszające podmioty działające na rynku zarządzania wierzytelnościami. Kodeksy te były na przestrzeni niemalże 20 lat wielokrotnie aktualizowane i dostosowywane do zmieniających się przepisów prawa, a także do dynamicznie postępujących modyfikacji technologii i narzędzi wykorzystywanych w procesie polubownego odzyskiwania należności. Podstawową wartością dla Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami jest dbanie o słuszny interes prawny i faktyczny wierzyciela z pełnym poszanowaniem osoby zadłużonej. Teza stawiana w materiale, iż branża dopiero rozpoczyna prace nad takimi zasadami, budzi nasz sprzeciw i nie możemy się z nią zgodzić.

Komisja Etyki PZZW działająca jako niezależny organ przy naszej organizacji rozpoczęła w tym roku prace nad rozbudowaniem obecnie funkcjonującej regulacji wewnętrznej, aby docelowy dokument stał się kompleksowym poradnikiem, który stanie się przewodnikiem służącym nie tylko firmom windykacyjnym, ale wszystkim dochodzącym należności na drodze polubownej. Celem jest rozszerzenie katalogu tych wartości i propagowanie w całym społeczeństwie etycznej windykacji, będącej nieodłącznym elementem ekosystemu gospodarki nie tylko wśród zawodowych windykatorów, ale także wśród uczestników rynku, którzy dochodzą polubownie należności w ramach swoich struktur jednak obok swojej podstawowej działalności. Podkreślenie, że działania i prace prowadzone przez Komisję Etyki są dopiero na początku, jest nieobiektywne i krzywdzące dla wieloletnich prac wielu osób zaangażowanych w budowanie norm etycznych, które są dziś w praktyce stosowane przez dziesiątki podmiotów, a w konsekwencji tysiące osób, które dobrowolnie zadeklarowały chęć ich przestrzegania.

 

Piotr Badowski, Prezes Zarządu Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami

Aktualności