15 stycznia 2020

Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami został członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców!

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami został członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców!

Cele Rady Przedsiębiorców:
– wspieranie Rzecznika w działaniach na rzecz obrony praw polskich przedsiębiorców;
– monitorowanie sytuacji przedsiębiorców z sektora MŚP;
– diagnozowanie problemów i reagowanie w przypadkach wymagających interwencji Rzecznika;
– opiniowanie oraz opracowywanie projektów ustaw, które bezpośrednio wpływają na sektor MŚP.

PZZW pracować będzie w aż ośmiu zespołach:
1. Zespół Roboczy ds. Upadłości i restrukturyzacji .
2. Zespół Roboczy ds. Handlu,
3. Zespół Roboczy ds. Odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
4. Zespół Roboczy ds. Outsourcingu pracowniczego,
5. Zespół Roboczy ds. Konkurencji,
6. Zespół Roboczy ds. Zamówień publicznych,
7. Zespół Roboczy ds. Ochrony Danych Osobowych,
8. Zespół Roboczy ds. e-dokumentów składanych przez przedsiębiorców.

Opinie wydawane przez Radę dotyczą:
– projektów aktów prawnych, dotyczących interesów przedsiębiorców oraz zasad podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej na terytorium RP;
– wystąpienia z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo wydanie lub zmianę innych aktów prawnych w sprawach dotyczących działalności gospodarczej;
– stanu przestrzegania praw przedsiębiorców na terytorium RP, w tym zasady wolności działalności gospodarczej;
– prowadzonej działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie związanym z wykonywaniem działalności gospodarczej na terytorium RP, w szczególności w dziedzinie przedsiębiorczości oraz prawa gospodarczego.

O pracach i dyskusjach na posiedzeniach Rady będziecie Państwo informowani na bieżąco.

Aktualności