13 września 2019

Podsumowanie prac uczestników warsztatów budowania strategii dla branży zarządzania wierzytelnościami

Spotkanie zorganizowane przez Polski Związek Zrządzania Wierzytelnościami w Łochowie w dniach 9 – 10.09 br. odbyło się w gronie ponad trzydziestu uczestników reprezentujących różne podmioty rynku zarządzania wierzytelnościami. Wśród zaproszonych gości znaleźli się członkowie Zarządu KPF.

Celem spotkania była kontynuacja prac w poszerzonym składzie nad budową strategii dla branży na najbliższe lata oraz podjęcie kluczowych dla projektu decyzji o kierunkach, w tym przede wszystkim wizji i misji dla branży zarządzania wierzytelnościami. Wszyscy uczestnicy zgodzili się, że wizją, która powinna przyświecać przedstawicielom rynku zarządzania wierzytelnościami, jest abyśmy byli branżą godną zaufania, wspierającą zrównoważony rozwój polskiej gospodarki, dbając o poszanowanie praw wszystkich uczestników tego rynku, a misją jest naprawianie niedoskonałości procesów płatniczych i kredytowych promując zasady odpowiedzialności oraz moralności finansowej. 

Grupami docelowymi są dla nas: społeczeństwo (obywatele, osoby zadłużone, opiniotwórcy oraz środowiska naukowe i akademickie), partnerzy (wierzyciele, podmioty zadłużone, kontrahenci, sądy, komornicy, administracja), regulatorzy (Prezydent, Parlament, Rząd, Organy Unii Europejskiej, Komisja Nadzoru Finansowego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Rzecznicy) i interesariusze, wewnętrzni oraz zewnętrzni (pracownicy, inwestorzy, organy zarządzające).

Najważniejsze wartości jakie muszą nam przyświecać to etyka, partnerstwo, transparentność i wiedza. Uczestnicy podzielili się wedle swoich kompetencji i zainteresowań na 3 zespoły robocze, które opracowywały zakresy tematyczne.

Grupa pierwsza opracowywała zagadnienia z zakresu regulacji, druga podjęła tematykę postrzegania a trzecia połączone zagadnienia relacji i reprezentacji branży. Efekty prac wykonanych w zespołach nakreślają najważniejsze zagadnienia, którymi musimy się zająć najpilniej. Każda z grup wskazała najważniejsze tematy oraz zaplanowała prace na najbliższe tygodnie.

W zakresie regulacji, za kluczowe eksperci uznali podjęcie inicjatywy i prace nad:
1. Ustawą regulującą branżę windykacji i zarządzania wierzytelnościami,
2. Zmianami w kodeksie postępowania cywilnego i w ustawie o komornikach sądowych oraz w ustawie o kosztach komorniczych,
3. Zmiany w ustawie o „BIG” i dostęp do rejestrów publicznych,
4. Zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Zadłużonych,
5. Wprowadzenie cyklicznych Śniadań Legislacyjnych, które byłyby okazją do regularnych spotkań grupy, płaszczyzną do uzgadniania stanowisk, ułatwiałyby zachowywania proaktywne, które w dłuższej perspektywie na pewno przyczynią się do częstszych i bardzo merytorycznych rozmów z legislatorem.


Niezwykle istotne jest, aby wszystkie te postulaty omawiane były w eksperckim gronie a wypracowane stanowiska ukazywały wagę tych propozycji. Wypracowywane stanowiska muszą ukazywać ich użyteczność nie tylko dla branży zarządzania wierzytelnościami, ale i dla całego rynku finansowego. Kluczowym czynnikiem efektywności będzie przekonanie bliskich nam branż, że jesteśmy partnerami godnymi zaufania i wartymi współpracy. 

W przedmiocie postrzegania, grupa za bardzo ważne uznała:
1. Zbudowanie jednej, wspólnej kampanii i marki, która pomoże nam ukazywać prawdziwe oblicze branży zarządzania wierzytelnościami, będzie platformą edukacyjną zarówno dla konsumentów jak i kontrahentów branży,
2. Poszerzenie komunikacji z Konsumentami za pośrednictwem Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta,
3. Udział w wydarzeniach branżowych naszych kontrahentów,
4. W celu poprawy wizerunku i postrzegania branży, uczestnicy branży powinni wypracować wspólny kompromis, który jednoznacznie określi ramy zgodnego z prawem działania oraz szczegółowe wytyczne dotyczące najważniejszych form kontaktu z klientem, 5. Raporty – prezentowanie wpływu branży na rynek, gospodarkę i jej uczestników z uczciwej i rzetelnej perspektywy,
6. Ustalenie grupy ekspertów, którzy będą dostępni dla mediów, będą naszymi ambasadorami,
7. Współpraca między Komisjami Etyki Organizacji zrzeszających podmioty działające na rynku zarządzania wierzytelnościami – wypracowanie spójnego przekazu kierowanego na rynek dotyczący ocen kwestionowanych praktyk,
8. Zdiagnozować, które działania są najbardziej destruktywne i powodują negatywny odbiór w społeczeństwie. Następnie przystąpić do działań w celu eliminacji stereotypy postrzegania branży czy samego windykatora.
9. Nieszablonowa akcja PR-owa o naszej branży. 


Wszystkie te działania mają za zadanie ukazać branżę zarządzania wierzytelnościami w obiektywnym świetle. Osoby zaangażowane w prace drugiej grupy zgodnie uznały, że efekt poprawy wizerunku branży możemy osiągnąć jedynie rzetelnością i uczciwością zarówno w postępowaniu na rynku jak i konsekwentnym i oficjalnym odcinaniem się i publicznym piętnowaniem nagannych praktyk, których dopuszczają się podmioty na rynku zarządzania wierzytelnościami. Konstruktywna krytyka i stanowcze odcinanie uczciwej części rynku od firm psujących wizerunek całej branży jest kluczem do rozpoczęcia prac nad wizerunkiem branży.


Grupa, która opracowywała tematy
relacji i reprezentacji za priorytetowe uznała następujące działania:
1. Przygotowanie Raportu Branżowego, ukazującego rynek zarządzania wierzytelnościami w kluczowych aspektach ekonomicznych i finansowych,
2. Podjęcie współpracy z Organizacjami branżowymi i samorządowymi, w tym między innymi z Krajową Radą Komorniczą, Związkiem Banków Polskich, Konfederacją Lewiatan, Związkiem Polskiego Leasingu czy Polskim Związkiem Faktorów.
3. Budowa i wzmocnienie relacji z ustawodawcą, mająca na celu przede wszystkim digitalizację i dostęp do baz danych i rejestrów poprzez cykliczne spotkania w ramach Śniadań Legislacyjnych,
4. Profesjonalna reprezentacja branży przez eksperta o ugruntowanej pozycji i wypracowanym nienagannym wizerunku,
5. Pogłębienie współpracy pomiędzy organizacjami Zrzeszającymi podmioty z rynku zarządzania wierzytelnościami,

6. Weryfikacja podmiotów zgłaszających akces do organizacji branżowych – podniesienie wymagań względem aplikujących podmiotów,
7. Praca nad zwiększeniem budżetu Organizacji poprzez zwiększenie ilości sposobów finansowania.


Aktywności, które podejmować będziemy w ramach wypracowanych działań priorytetowych grupy trzeciej, mają na celu przede wszystkim poprawę współpracy branży z organizacjami reprezentującymi inne branże, nawiązanie i podtrzymanie już wypracowanych relacji z przedstawicielami ministerstw, oraz profesjonalizację branży, między innymi poprzez prezentowanie wypracowanych stanowisk i sygnalizowania istotnych tematów przez osobę, która nie będzie związana z branżą a kojarzyć się będzie z bezsprzecznym dorobkiem naukowym oraz doświadczeniem podkreślającym jej autorytet. Integracja branży to również jeden z kluczowych aspektów założeń strategii branży. 


Przygotowanie Raportu Branżowego uznane zostało przez wszystkich uczestników warsztatów za bezsprzecznie priorytetowe. Rzetelnie przygotowany raport z całą pewnością będzie punktem wyjścia i zapleczem merytorycznym do budowania zarówno opinii prawnych, nawiązywania relacji z regulatorem jak i innymi uczestnikami rynku. Twarde dane i konkretne liczby to również doskonała baza do budowania właściwego wizerunku branży i ukazania, jak istotny wpływ na gospodarkę ma działalność firm z sektora zarządzania wierzytelnościami. Merytoryczny i empiryczny raport będzie na pewno niezwykle ciekawy zarówno dla branży, jak i dla mediów oraz regulatora – nigdy wcześniej nie powstał raport branży, który ukazywał by ją holistycznie w wymiernych liczbach.


Jednym z ważniejszych postanowień spotkania jest zorganizowanie spotkanie Rad obu organizacji branżowych zrzeszających podmioty działające na rynku zarządzania wierzytelnościami. Spotkanie to ma na celu wypracowanie sposobu współpracy między podmiotami i ustalenie wielu istotnych kwestii dotyczących między innymi unifikacji Kodeksów Etyki, decyzję o zakresie merytorycznym i sposobie realizacji Raportu Branżowego czy partycypowaniu obu Organizacji  w projekcie „Windykacja? Jasna Sprawa!”.

Aktualności