5 lipca 2019

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego przyjęta przez Sejm

W środę Nadzwyczajna Komisja do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK) rozpatrzyła uchwałę Senatu RP w przedmiocie poprawek do projektu ustawy Kodeks postępowania cywilnego i szeregu innych ustaw. Wszystkie poprawki zaproponowane przez komisję senacką zostały przyjęte, w tym usunięto przepisy dotyczące “podwójnej” opłaty dla źle opłaconego przez profesjonalnego pełnomocnika środka zaskarżenia.

Wczoraj w godzinach wieczornych Sejm obradując na posiedzeniu plenarnym zakończył prace nad ustawą i uchwalił ją w brzemieniu uwzględniającym przyjęte przez Komisję poprawki Senatu.

Projekt aktu normatywnego zostanie przekazany do podpisu Prezydenta RP, który będzie miał 21 dni na zajęcie stanowiska. Szybkie tempo prac i krótkie vacatio legis spowoduje wejście w życie zmian prawnych jeszcze w tym roku, a w zakresie kosztów sądowych będziemy mieli tylko 14 dni na dostosowanie się do nowych realiów prawnych.

Nowelizacja pakietu ustaw zakłada w pewnych przypadkach ponad 5-krotny wzrost opłat sądowych, doręczanie pism za pośrednictwem komornika wraz z likwidacją dotychczas działającej instytucji w procedurze cywilnej – „fikcji doręczeń”. A to tylko jedne z wielu istotnych zmian przewidzianych dla postępowań sądowych w sprawach cywilnych.

Zmiany dotyczą zarówno osób fizycznych jak i przedsiębiorców, a ich wpływ na podjęcie decyzji o obronie swoich interesów na drodze sądowej jest znaczący. Obszerna regulacja licząca blisko 100 stron i szereg zmian budzących poważne wątpliwości to tylko jedne z barier, jakie mogą czekać podmioty objęte zakresem stosowania nowelizacji.

Aktualności