16 czerwca 2017

Nowa nazwa “Magazynu PZW” – KONKURS

Szanowni Państwo,

gorąco zachęcamy do udziału w organizowanym przez Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami konkursie na nową nazwę “Magazynu PZW“!

Związkowy Magazyn jest miejscem publikacji wyspecjalizowanych artykułów branżowych, a także źródłem aktualnej wiedzy dotyczącej szeroko pojętego zarządzania należnościami. Pragniemy, aby jego nowa nazwa oddawała profesjonalny charakter publikacji oraz by doprowadziła do jeszcze większej ekspansji tego medium.

Zgłoszenia udziału w konkursie przyjmujemy do 24 lipca 2017 r. wyłącznie pod adresem: marketing@pzzw.pl

pzzw-magazyn-logotyp

Regulamin konkursu
„Nazwa Magazynu”

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Nazwa Magazynu”, zwanym dalej „Konkursem”, jest Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami, z siedzibą w Krakowie (31-231) przy ul. Bociana 22, wpisany do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000158860, posiadający NIP: 9671324496 oraz REGON: 015483633, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 8 czerwca, a kończy się dnia 24 lipca (dalej – „Okres Trwania Konkursu”). Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 31 sierpnia 2017 roku.

§ 2
Warunki udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „Uczestnikami”, które:
a) są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
b) wykonają zadanie konkursowe, polegające na wymyśleniu nowej nazwy dla „Magazynu PZW”, redagowanego przez Organizatora i publikowanego pod adresem http://www.magazynpzw.pl/,
c) prześlą propozycję nowej nazwy na adres poczty elektronicznej Organizatora: marketing@pzzw.pl (dalej – „Zgłoszenie”).
2. Zgłoszenie nie może zawierać treści niecenzuralnych, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.
3. Zgłoszenia, które nie spełniają warunków wskazanych w ust. 1 i ust. 2 powyżej, nie będą uwzględniane.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych, roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w ust. 1 i ust. 2 powyżej.

§ 3
Zasady i przebieg Konkursu

1. Zgłoszenia dostarczone poza Okresem Trwania Konkursu lub w inny sposób naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą uwzględniane.
2. Uczestnik może przesłać dowolną liczbę Zgłoszeń.
3. Każdy zgłoszony pomysł jest pomysłem autorskim i nie może naruszać praw osób trzecich, w innym przypadku osoba zgłaszająca odpowiada za naruszenie majątkowych praw autorskich.
4. O wygranej w Konkursie decyduje specjalnie powołana grupa 3 przedstawicieli Organizatora zwana dalej „Jury”, która ocenia przysłane Zgłoszenia. Nagrodzony zostanie 1 wybrany przez Jury pomysł.
5. W przypadku Zgłoszenia w ramach konkursu tej samej nazwy, decyduje kolejność Zgłoszeń, przy preferencji Zgłoszenia zgłoszonego najwcześniej.
6. Uczestnik biorący udział w konkursie akceptuje warunek przekazania Organizatorowi majątkowych praw autorskich do utworów zawartych w Zgłoszeniu, o czym szerzej mowa w § 7.
7. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej drogą poczty elektronicznej.
8. W terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania informacji o wygranej, zwycięzca zobowiązany jest odesłać w wiadomości prywatnej następujące informacje:
a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) numer telefonu kontaktowego.
5. W przypadku niepodania powyższych danych przez zwycięzcę w określonym terminie, lub podania nieprawidłowych danych, zwycięzca traci prawo do nagrody.

§ 4
Nagrody

1. Warunkami powstania prawa do nagrody są:
a) wybór Zgłoszenia dokonanego przez danego uczestnika przez Jury,
b) przesłanie przez zwycięzcę, najpóźniej do 14 dnia od otrzymania informacji o wygranej danych wskazanych w § 3 ust.8,
c) zawarcie umowy przeniesienia na rzecz Organizatora majątkowych praw autorskich do stworzenia przez Uczestnika nazwy magazynu, na warunkach wskazanych w § 7; przeniesienie praw autorskich nastąpi nieodpłatnie, bez ograniczeń terytorialnych; utwór może być wykorzystywany bez oznaczenia autora.
2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za to, że jest autorem stworzonej nazwy.
3. W konkursie przewidziano nagrodę:
a) bezpłatne uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Członków 2018 oraz możliwość bezpłatnej, półrocznej publikacji ogłoszenia reklamowego firmy, z którą zawodowo związany jest zwycięzca w przestrzeni reklamowej Magazynu Związku on-line, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i formy reklamy z przedstawicielami Związku.
4. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu.
5. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim ani wypłacenie równowartości nagrody.
6. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody.

§ 5
Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, na adres Organizatora. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora, a decyzja w tym zakresie jest ostateczna.

§ 6
Odpowiedzialność organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych operatorów, a w szczególności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.

§ 7
Prawa autorskie Uczestnika

1. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora lub Sponsora elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób, w szczególności w sposób wskazany w ust. 2.
2. Użytkownik z chwilą przesłania Zgłoszenia zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1, przenosi na rzecz Organizatora, bez prawa do wynagrodzenia, majątkowe prawa autorskie do wszystkich utworów zawartych w treści zgłoszenia, w szczególności do wymyślonej przez siebie nazwy magazynu, na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności na stronach internetowych Organizatora oraz na egzemplarzach magazynu Organizatora,
d) wykorzystywanie utworu jako nazwy wydawanego przez Organizatora magazynu.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://pzzw.pl/oraz http://www.magazynpzw.pl/ , a także w siedzibie Organizatora w Okresie Trwania Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz zmiany Okresu Trwania Konkursu w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników.
3. Organizator ma prawo do odwołania Konkursu oraz prawo niewyłonienia zwycięzcy.
4. O zmianie Regulaminu, zmianie Czasu Trwania Konkursu lub o odwołaniu konkursu, Organizator może powiadomić na stronie internetowej Konkursu, a zmiany takie lub odwołanie Konkursu stają się skuteczne z chwilą ich opublikowania.
5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
6. Administratorem danych osobowych Uczestników jest wyłącznie Organizator. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w siedzibie Organizatora, w związku z wykonaniem postanowień Regulaminu Konkursu dla celów związanych z realizacją Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów związanych z realizacją Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Pismo z prośbą o usunięcie tych danych powinno wpłynąć listem poleconym na adres Organizatora. Wszelkie dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie.
7. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Niezastosowanie się do powyższego Regulaminu skutkuje usunięciem z Konkursu.

 

Raz jeszcze gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami

PZZW-logo-poziom-rgb

 

 

 

 

Aktualności , , , , , ,