3 lipca 2019

Kontynuacja prac w komisjach sejmowych nad projektem ustawy w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Na dzisiejszym wspólnym posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych, Gospodarki i Rozwoju kontynuowano obrady nad treścią propozycji zmian przepisów mających na celu ograniczenie zatorów płatniczych w sektorze B2B.

Poczynając od art. 13a Projektu przyjęto poprawki, w głównej mierze o charakterze redakcyjnym dotyczące prawidłowości sformułowania analizowanych przepisów lub w zakresie przepisów odwoławczych. Uwagi krytyczne zgłoszone przez PZZW, a dotyczące istotnych z punktu widzenia rynku zarządzania wierzytelnościami kwestii takich jak administracyjne kary pieniężne za opóźnienia w spełnieniu świadczeń, czy postępowania kontrolnego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,  nie zostały uwzględnione przez stronę rządową.

Na Sali posiedzenia pojawiły się głosy krytyczne, ponawiane od początku procesu ustawodawczego prowadzonego w ramach Rady Ministrów, wobec przebiegu konsultacji nad Projektem, w tym zakresie uwzględniania zgłoszonych uwag przez organizacje zrzeszające przedsiębiorców działających na polskim rynku.

Brak obecności Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców na posiedzeniu komisji sejmowych uniemożliwił zapoznanie się ze stanowiskiem reprezentacji sektora MŚP wobec proponowanych zmian.

Debata nad treścią propozycji zmian mających na celu ograniczenie zatorów płatniczych jeszcze w okresie wakacyjnym, bądź we wrześniu przeniesie się do Senatu. Zgodnie z treścią Projektu, nowelizacja, z wyjątkiem zmian w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych, ma wejść w życie z dniem 1 stycznia nowego roku.

Aktualności