3 października 2019

Konferencja Naukowa pt. „Ocena funkcjonowania ustaw o komornikach sądowych i o kosztach egzekucyjnych – możliwe kierunki zmian”

We wtorek, 1 października br. odbyła się Konferencja Naukowa pt. „Ocena funkcjonowania ustaw o komornikach sądowych i o kosztach egzekucyjnych – możliwe kierunki zmian”, której organizatorami byli Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk i Wydawnictwo „Currenda” Sp. z o.o.

W samej Konferencji wzięli udział zarówno przedstawiciele nauki, palestry, jak i władz publicznych, w tym Ministerstwa Sprawiedliwości w osobach Pana dr Rafała Reiwera, autora obowiązującej ustawy o komornikach sądowych i ustawy o kosztach komorniczych, oraz sędziego Macieja Klonowskiego, Naczelnika wydziału w Departamencie Legislacji Prawa Cywilnego. Swoje prelekcje wygłosili również Pełnomocnicy ds. Legislacyjnych Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami, Pan dr Jan Prasałek oraz Pan Dariusz Sikora.

W pierwszej części konferencji dr Rafał Reiwer podsumował dziewięć miesięcy obowiązywania nowych ustaw komorniczych, zwracając w szczególności uwagę na skutek w postaci zmiany statusu komornika sądowego jako funkcjonariusza publicznego. Największe emocje i jednocześnie dyskusję wywołał referat wygłoszony przez dr Jana Prasałka, Pełnomocnika PZZW ds. Legislacyjnych, który przedstawił wizję branży po wejściu w życie regulacji ustawy o komornikach sądowych i ustawy o kosztach komorniczych. Dyskusja skoncentrowała się wokół kwestii kosztów egzekucji komorniczej, którymi – jak zreferował dr J. Prasałek – obciążeni są wszyscy wierzyciele bez względu na rezultat postępowania egzekucyjnego. Prezes Krajowej Rady Komorniczej, Rafał Fronczek przedstawił ocenę ustawy o kosztach komorniczych, wskazując m.in. na konieczność wyeliminowania nieścisłości i luk w regulacji oraz dostosowania opłat egzekucyjnych do faktycznych kosztów działalności komorników. Uwagi odnoszące się do przedmiotu konferencji z perspektywy samorządu komorniczego zaprezentował Pan dr Rafał Łyszczek, Wiceprezes KRK, który wskazał na problemy związane ze sprawowaniem nadzoru administracyjnego w praktyce przez samorząd zawodowy. Obecny również na konferencji dr hab. Tadeusz Zembrzuski poruszył problematykę zajęcia z ruchomości i nieruchomości. Konferencję zakończył referat Pana Dariusza Sikory, Pełnomocnika PZZW ds. Legislacyjnych, który opowiedział w sposób merytoryczny i rzeczowy o statusie prawnym komorników sądowych w Polsce.

Aktualności , ,