15 stycznia 2020

Komunikat Urzędu KNF w sprawie sekurytyzacji

6 grudnia 2019 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował komunikat, którego przedmiotem jest wymóg informacyjny dotyczący sekurytyzacji, a który wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji. Wymóg ten obejmuje wszystkie podmioty uczestniczące w transakcji sekurytyzacyjnej w charakterze inicjatora, pierwotnego kredytodawcy lub spółki specjalnego przeznaczenia (SPV). Zgodnie z zapisami Rozporządzenia oraz ustawy z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym, KNF jest adresatem i właściwym organem do wypełniania obowiązków nadzorczych wskazanych w ramach Rozporządzenia, także w stosunku do podmiotów, które dotychczas nie były objęte nadzorem tego organu np. spółek leasingowych, instytucji pożyczkowych lub innych podmiotów, które biorą udział w transakcji sekurytyzacyjnej w jednej ze wskazanych ról.

Na potrzeby przekazywania dokumentów i informacji, Urząd uruchomił adres mailowy dedykowany tematowi sekurytyzacji: sekurytyzacja@knf.gov.pl. Tą drogą można kierować do Urzędu pytania, jak i przesyłać informację sprawozdawczą. Dokumenty można również przekazywać na nośniku elektronicznym do biura podawczego UKNF ze wskazaniem Departamentu Spółek Publicznych i dopiskiem „Zawartość dotyczy transakcji sekurytyzacyjnej”.

Urząd KNF stworzył  na swojej stronie internetowej sekcję dedykowaną sekurytyzacji, dostępną pod linkiem: Sekurytyzacja – informacje KNF, w ramach której udostępnione zostało zestawienie obowiązujących oraz projektowanych regulacji w zakresie sekurytyzacji, wytyczne i stanowiska KNF oraz europejskich organów nadzoru a także odpowiedzi na zgłoszone  przez uczestników rynku pytania.

Zapraszamy do zapoznania się z całą treścią komunikatu opublikowanego na stronie KNF:

Komunikat Urzędu KNF w sprawie sekurytyzacji
Aktualności , ,