23 lipca 2019

Inauguracyjne posiedzenie Komisji Etyki

W piątek, 19 lipca br., Komisja Etyki, nowy organ właściwy do rozpatrywania spraw oraz prowadzenia mediacji związanych z naruszeniem przez Członków postanowień Zasad Etyki Rynku Zarządzania Wierzytelnościami, rozpoczęła oficjalnie swoją działalność. Inauguracyjne posiedzenie Komisji rozpoczęło się od wyłonienia Prezydium. Przewodniczącym wybrany został Pan Krzysztof Sołkiewicz (Pretorius), dotychczas kierujący pracami grupy roboczej nad nowelizacją kodeksu etyki PZZW, których efektem było uchwalenie podczas tegorocznego Walnego Zgromadzenia Członków unowocześnionych i dostosowanych do wymagań obecnego rynku Zasad Etyki. Funkcję Zastępcy Przewodniczącego objęła Pani Roma Eywik-Molak (Polska Sieć Windykacji), a Sekretarza – Pani Agnieszka Surowiec (Intrum).

Kolejny punkt obrad, już pod wybranym przewodnictwem, dotyczył harmonogramu i głównych założeń prac Komisji, jej zadań na najbliższy rok oraz rozpoczęcia prac nad Kodeksem Postępowania.

Uwagę Członków nowego organu zwróciła w szczególności kwestia promocji zasad etycznych na rynku zarządzania wierzytelnościami zabranych pod sztandarem znowelizowanego kodeksu. Uczestnicy dostrzegli szansę na wzmocnienie głosu branży we współpracy z organami państwowymi, urzędami i organizacjami konsumenckimi, nie tylko w pracach legislacyjnych, ale również w procesie wypracowywania dobrych praktyk rynkowych. Realną świadomość etycznej windykacji polubownej należy budować na każdym szczeblu organizacji – to pracownicy firm windykacyjnych mają bezpośredni kontakt z osobą zadłużoną.

Istotna część dyskusji skoncentrowała się wokół kwestii opracowania Kodeksu Postępowania, który w założeniu ma przyjąć rolę przewodnika dla firm windykacyjnych w prowadzeniu działalności. Szczegółowe zapisy opatrzone praktycznymi przykładami zastosowania  w codziennej pracy i prezentujące wyższe standardy postępowania mają być krokiem naprzód w promocji etycznego wymiaru windykacji. Opracowaniu dokumentu towarzyszyć będą konsultacje z organizacjami konsumenckimi, urzędami i instytucjami broniącymi zarówno interesów osób zadłużonych, jak i wierzycieli.

Członkowie Komisji Etyki wyrazili gotowość reagowania na negatywne impulsy ze strony rynku mierzące w działalność firm windykacyjnych, aktywnego działania w kierunku poprawy wizerunku tej stygmatyzowanej części rynku finansowego. Służyć temu mają merytoryczne spotkania z przedstawicielami urzędów i organizacji konsumenckich, eksperckie publikacje na temat Zasad Etyki i wdrażania ich postanowień przy konkretnych rodzajach czynności windykacyjnych firm oraz usprawnienie procesu eliminacji nieetycznych praktyk na rynku, które szkodzą branży.

Aktualności