Perspektywa dłużnika-konsumenta

 

1. Relacja wierzyciel – firma windykacyjna

Wierzyciela z firmą windykacyjną łączy zazwyczaj umowa zlecenia czynności windykacyjnych.

Całościowa procedura zlecenia windykacji patrz: Windykacja na zlecenie – perspektywa wierzyciela [link].

2. Pierwszy kontakt firmy windykacyjnej

Zgodnie z dobrymi praktykami pierwszą czynnością firmy windykacyjnej powinno być wysłanie do Ciebie wezwania do         zapłaty.

Wezwanie powinno zawierać:dane wierzyciela,

  • dane firmy windykacyjnej prowadzącej sprawę, w tym dane do kontaktu,
  • opis długu: tytuł, termin zapłaty, dane faktury: numer i data wystawienia (jeżeli została wystawiona),
  • wysokość należności głównej plus kwotę zaległych odsetek i datę rozpoczęcia ich naliczania – całkowita
  • kwota należności do zapłaty,
  • termin do zapłaty długu,
  • rachunek bankowy dla dokonywania spłat.

Kiedy firma windykacyjna działa jako wierzyciel wtórny (nabyła dług od poprzedniego wierzyciela) lub działa w jego imieniu, powinna przekazać informacje o sposobie nabycia długu, czyli np. o dokonanym przelewie wierzytelności.

Firma kierując wezwanie do zapłaty może korzystać z różnych form komunikacji, w tym przy pomocy nowych rozwiązań technologicznych, takich jak komunikator i czat.   

W przypadku wezwań listownych, tak jak i dalszej korespondencji wysyłanej pocztą, powinny być one kierowane na adres wskazany jako adres do korespondencji, a w przypadku braku takiego wskazania pismo może zostać wysłane na  adres zamieszkania, stałego pobytu lub zameldowania. Przy wykorzystaniu komunikacji za pomocą poczty tradycyjnej, firma powinna zadbać o to, aby treści znajdujące się na kopercie nie naruszały Twojego dobrego imienia, a także nie zawierały informacji sugerujących istnienie długu. Może jednak umieszczać swoje oznaczenia i znaki graficzne, jak np. logo. 

3. Dalsza komunikacja

Firma windykacyjna może kontaktować się z Tobą, wykorzystując przy tym różne kanały komunikacji (monit listowny – przesyłka polecona, sms, e-mail, komunikator, czat itp.).

4. Negocjacje spłaty

Celem firmy windykacyjnej jest odzyskanie długu w ramach negocjacji. Firma posiadając odpowiednie informacje o Twojej sytuacji finansowej i innych okolicznościach, może dopasować rozwiązanie, w tym rozłożyć spłatę na raty, a nawet umorzyć część należności. Firmie zależy na szybkiej spłacie długu, jest gotowa do rozmowy i zaproponowania korzystnych warunków spłaty. Niektóre z firm mogą powierzyć Tobie opracowanie własnego harmonogramu spłaty i przedstawienie propozycji terminów zapłaty poszczególnych rat. 

4a.  W przypadku potwierdzenia zobowiązania

Firma windykacyjna negocjuje jednorazową spłatę – co kończy sprawę – lub uzgadnia spłatę ratalną (uzgadnia harmonogram spłaty). Może również pośredniczyć (jeżeli działa na zlecenie) w zawarciu ugody między Tobą a wierzycielem.

Firma nadzoruje płatności aż do pełnej spłaty wierzytelności lub dotrzymania postanowień zawartej ugody.

 

 

4b. W przypadku braku potwierdzenia zobowiązania lub odmowa spłaty

Brak potwierdzenia zobowiązania lub odmowa spłaty nie wstrzymuje działań windykacyjnych. Firma kontynuuje czynności, weryfikuje posiadane adresy i dane do kontaktu. W przypadku, gdy firma planuje podjąć kroki prawne, powinna poinformować Cię o możliwości rozpoczęcia postępowania o zapłatę.

 

 

5a. W przypadku spłaty długu

Spłata długu oznacza spłatę wierzytelności wraz z dodatkowymi kosztami związanymi z naliczonymi odsetkami. Na Twój wniosek, firma windykacyjna powinna potwierdzić całkowitą lub częściową spłatę zobowiązania. Jeżeli nastąpiła spłata części (np. tylko należności głównej) firma windykacyjna może prowadzić dalsze czynności w celu uzyskania całej kwoty, również domagać się ich spłaty w sądzie cywilnym.

5b. W przypadku braku spłaty długu

Jeśli nadal występuje brak płatności, firma windykacyjna w uzgodnieniu z wierzycielem może prowadzić dalsze czynności windykacyjne, jak również może skierować sprawę na drogę sądową. Celem postępowania jest uzyskanie nakazu zapłaty, a następnie rozpoczęcie czynności egzekucyjnych przez komornika.