Czym jest Projekt „Edukacyjnie o windykacji”

Etyczne prowadzenie windykacji od momentu powstania Związku w 2003 r. jest nadrzędnym celem naszej działalności edukacyjnej, czego dowodem jest nowelizacja Zasad Etyki Rynku Zarządzania Wierzytelnościami PZZW w czerwcu 2019 r., która została pokierowana zwiększaniem standardów w prowadzeniu działalności odzyskiwania wierzytelności. Etyczne prowadzenie windykacji rozumiemy jako dochodzenie spłaty zadłużenia zgodnie z dobrymi praktykami rynku finansowego i w poszanowaniu praw dłużnika i jego dóbr osobistych. Za jeden z priorytetowych celów PZZW stawia działalność w zakresie oświaty.

Kluczowym celem działań podmiotów wyspecjalizowanych, posiadających ekspercką wiedzę, długoletnie doświadczenie i profesjonalnie działających na rynku powinna stać się edukacja. Kierując się tym założeniem rozpoczęliśmy program „Edukacyjnie o windykacji”.

Jak rozmawiać z wierzycielem, jakie może prowadzić on działania, jakie są różnice między sądową a polubowną windykacją, uprawnieniami windykatora a komornika, czy i jak można rozłożyć spłatę długu na raty, jakie prawa ma dłużnik – są to tylko jedne z wielu zagadnień, o których wiedzę duża część społeczeństwa nie posiada, a które chcemy podjąć w Naszym programie „Edukacyjnie o windykacji”.

Jesteśmy świadomi, jak trudne jest położenie osób, które zmagają się z narastającymi długami, jakie ponoszą koszty nie tylko materialne, ale i na zdrowiu psychicznym i fizycznym. Brak wiedzy w zakresie konsekwencji nieprawidłowego zarządzania finansami, dostępnych rozwiązań na rynku mających na celu poprawę sytuacji finansowej dłużnika, jak i jego praw i obowiązków, negatywnie oddziałuje na obie strony relacji i pogłębia problem wzrastającego zadłużenia polskiego społeczeństwa. Z drugiej strony mamy wierzycieli będących często małymi, rodzinnymi firmami zatrudniającymi kilku pracowników, właścicieli firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, którzy muszą zadbać o utrzymanie optymalnego poziomu płynności finansowej, odzyskanie należności przy utrzymaniu przyjacielskich relacji z kontrahentami, a nie posiadających wiedzy w tym obszarze.

Cele Projektu

 1. Zwiększanie świadomości społecznej na temat poszczególnych etapów windykacji, natury relacji wierzyciel-dłużnik, zagrożeń związanych ze spiralą zadłużenia, utratą płynności, odwlekaniem spłaty długów, a w szczególności w zakresie etycznego, zgodnego z prawem i dobrymi praktykami rynkowymi dochodzenia wierzytelności.
 2. Rozpowszechnianie informacji w obszarze procedur windykacyjnych prowadzonych zgodnie z powszechnie przyjętymi dobrymi praktykami na rynku finansowym przy zastosowaniu języka zrozumiałego, przejrzystego dla przeciętnego odbiorcy.
 3. Propagowanie etycznego, zgodnego z dobrymi praktykami dochodzenia wierzytelności od przedsiębiorców, jak i osób prywatnych.

Grupy docelowe

Edukację chcemy skierować nie tylko do osób zmagających się ze spłatą swoich zobowiązań, w tym konsumentów, ale i do wierzycieli prowadzących działania mające na celu odzyskanie wierzytelności, zarówno osób prywatnych, jak i przedsiębiorców dochodzących należności. W szczególności Projekt jest skierowany do przedstawicieli sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą nie posiadających własnych działów windykacji czy specjalistów w tym obszarze.

Wartości dodane

Rozpowszechnianie wiedzy i zwiększanie świadomości w zakresie zarządzania finansami, dochodzenia wierzytelności, praktyk windykacyjnych przyczyni się do:

 • spadku poziomu zadłużenia gospodarstw domowych i przedsiębiorstw,
 • sprawniejsze reagowanie na zmianę sytuacji finansowej, podejmowanie decyzji w zakresie windykacji należności od kontrahentów i klientów,
 • poprawy jakości monitoringu płatności, kontroli finansów,
 • wzrostu standardów prowadzenia działań windykacyjnych,
 • spadku liczby naruszeń praw i dóbr osobistych dłużników,
 • zwiększania efektywności i skuteczności działań windykacyjnych,
 • wzrostu poziomu wiedzy w obszarze finansów przeciętnego uczestnika rynku,
 • poprawy płynności finansowej sektora MŚP.