24 maja 2019

Budowanie wspólnej strategii branży zarządzania wierzytelnościami

Spotkanie Branżowe

Spotkanie Branżowe – 9 maja 2019 r., Warszawa 

 

9 maja br. odbyło się spotkanie branżowe zorganizowane przez Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami oraz Intrum Sp. z o.o. Na spotkanie zostali zaproszeni członkowie PZZW, a jego merytoryka skoncentrowała się wokół problematyki przyszłości branży zarządzania wierzytelnościami.

Krzysztof Krauze, moderator spotkania, przedstawił zebranym projekt strategii dla branży na najbliższe 5 lat, której założenia uwzględniały: wartość branży, jej grupę docelową, jej misję i wizję. Uczestnicy zgodnie podnieśli, że pomimo istnienia dwóch organizacji zrzeszających firmy z rynku zarządzania wierzytelnościami dotąd nie powstała inicjatywa zbudowania strategii całej branży, a która w dobie zmian legislacyjnych i technologicznych jest koniecznością.

Przyjęto, że projekt Strategii powinien obejmować cztery kluczowe obszary, do których należą:

  1. Regulacja

Rozproszony, skomplikowany i niezharmonizowany system prawny w Polsce nie stanowi obecnie wsparcia dla prowadzenia działalności na rynku z zakresu zarządzania wierzytelnościami. Tym samym niezbędnym krokiem na drodze rozwoju branży jest jej zamknięcie w ramy prawne, o których decydować powinny również firmy i organizacje działające na tym rynku. Przygotowanie takiej samoregulacji wymaga jednak zbudowania odpowiedniej bazy w postaci analizy makroekonomicznej, oceny skutków regulacji na rynek i całą gospodarkę, założeń, kierunków i drogi procedowania.

  1. Postrzeganie branży

Branża od lat boryka się z przyklejoną etykietą „czarnego charakteru” na rynku. Uczestnicy spotkania podkreślili wagę wypowiadania się w sprawach dotykających branżę, kreowania jej wizerunku przy pomocy narzędzi marketingowych o większym zasięgu, niż ma to miejsce obecnie. Z powszechną akceptacją spotkała się sugestia utworzenia Sądu Arbitrażowego przy PZZW egzekwującego stosowanie zapisów nowelizowanych Zasad Etyki Rynku Zarządzania Wierzytelnościami – kodeksu etyki Związku. Zwrócono również uwagę na kwestie związane z procedurą składania i rozpatrywania skarg.

  1. Relacje z otoczeniem biznesowym

Na tym etapie dyskusji głównymi zagadnieniami, na których skupili się uczestnicy były: digitalizacja biznesu, w tym konieczność poprawy widoczności branży w mediach społecznościowych i relacji z klientami, dostawcami oraz przedstawicielami władzy państwowej.

  1. Reprezentacja branży

W tym zakresie dyskusja toczyła się wokół kwestii zaplecza finansowego organizacji związkowych zrzeszających podmioty z branży i kontynuacji rozmów na temat strategii branży. Przeprowadzona burza mózgów wśród uczestników spotkania zaowocowała szeregiem propozycji rozwiązań wskazanych problemów. Bogate merytorycznie spotkanie zakończyła konkluzja, iż na tą chwilę istotnym krokiem ku budowaniu przyszłości branży jest skonkretyzowanie projektu Strategii 2019-2024 i zaangażowanie w jej tworzenie podmioty spoza organizacji branży zarządzania wierzytelnościami.

 

Pozostają jednak dość istotne kwestie, które wciąż wymagają konkretnych rozwiązań, a są to: dalsze działanie i sposób osiągnięcia postawionych celów. Zanim pójdzie się jednak krok dalej warto wpierw zadać sobie pytanie: co branża może zaoferować rynkowi i jego uczestnikom?

 

Aktualności