Korzyści z członkostwa w Polskim Związku Zarządzania Wierzytelnościami:

Członkostwo w Polskim Związku Zarządzania Wierzytelnościami umożliwia:

 • otrzymanie certyfikatu potwierdzającego członkostwo w Związku,
 • otrzymywanie aktualizowanej corocznie rekomendacji potwierdzającej wiarygodność i profesjonalizm firmy zrzeszonej w Związku,
 • możliwość wykorzystywania logo Związku na materiałach promocyjnych oraz informacji o członkostwie w Związku dla celów marketingowych,
 • współudział w tworzeniu nowych regulacji prawnych poprzez opiniowanie projektów, zgłaszanie postulatów zmian oraz nowych inicjatyw prawodawczych,
 • współudział w kreowaniu wizerunku branży oraz wdrażaniu najwyższych standardów świadczenia usług windykacyjnych,
 • wpływanie na podejmowanie działań, których celem jest obrona interesów firm członkowskich przed nieuczciwą konkurencją, działaniami nierynkowymi i pomówieniami ze strony innych podmiotów rynkowych,
 • możliwość wymiany doświadczeń z firmami windykacyjnymi i organizacjami branżowymi działającymi w Europie, dzięki członkostwu Związku w FENCA (Federation of European National Collection Associations),
 • możliwość zgłaszania problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez członków,
 • możliwość korzystania z pośrednictwa Związku w wypracowaniu polubownego rozwiązywaniu konfliktów z innymi członkami Związku/klientami/dłużnikami,
 • możliwość udziału w spotkaniach integracyjnych firm z branży oraz sposobność do nawiązania kontaktu ze środowiskiem biznesu, skupionym wokół Związku,
 • możliwość wymiany doświadczeń między członkami Związku,
 • możliwość zamieszczenia własnej wizytówki oraz informacji z życia swojej firmy w serwisie www.pzzw.pl,
 • możliwość korzystania z monitoringu mediów, pozwalającego na dostęp do najświeższych informacji prasowych dotyczących branży,
 • możliwość korzystania ze zniżek za usługi telekomunikacyjne, dzięki umowie pomiędzy Związkiem a operatorem telefonii komórkowej,
 • możliwość uczestnictwa w szkoleniach i konferencjach polecanych przez Związek oraz korzystania ze zniżek w opłatach dzięki umowom zawartym pomiędzy Związkiem a instytucjami szkoleniowymi.
Jak zostać członkiem Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami?
1

Krok 1

Pobierz i wypełnij deklarację członkowską.

2

Krok 2

Pobierz i wypełnij ankietę informacyjną

3

Krok 3

Złoż dokument rejestrowy / odpis z ewidencji działalności gospodarczej.

4

Krok 4

Rekomendacja jednego z obecnych członków Związku bądź rekomendacja wystawiona przez inną organizacje, której firma kandydująca jest członkiem.